ယူနန္ျပည္နယ္ Quinoa စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္း တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ လူမႈစီးပြားဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျမႇင့္တင္လာႏိုင္ေတာ့မည္

云南藜麦产业稳步开放 将带动社会经济

2018-03-25

  ယူနန္ကုန္းျမႇင့္ေဒသ႐ွိ Quinoa ဂ်ံဳကို စက္မႈလယ္ယာအျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ အက်ိဳး ျဖစ္ ထြန္းလ်က္ရွိေနၿပီး ၎ေဒသ၏ Quinoa စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Quinoa စိုက္ပ်ိဳး ေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဦးစားေပးသည့္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္ကုန္အထိျဖစ္လာႏုိင္႐ံုသည္သာမက ထိုမွတဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းေဒသ ဇီဝအရင္းအျမစ္ မဟာဗ်ဴဟာေဖာ္ေဆာင္ေရး၏ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာ ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသႏၲရလူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ျပီး ၎ေဒသအတြက္ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈတို႔အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

  Quinoa အပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀၀ေက်ာ္ သမိုင္း႐ွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ မူလထြက္႐ွိေသာေဒသမွာ အင္ဒီးစေတာင္တန္းေဒသျဖစ္ျပီး ကုလသမဂၢစားႏွပ္္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အဖြဲ႕(FOA) မွ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ က်န္းမာ ေရးအာဟာရျဖစ္အစားအစာ (၁၀)မ်ိဳးတြင္ပါဝင္သည့္ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ မူလ ထြက္႐ွိေဒသမွ လြဲ၍ Quinoa စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာအမ်ားဆုံးေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ျပီး Quinoa သီးႏွံ၏ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အလြန္လ်င္ျမန္လွသည္။ မၾကာ ေသးမီႏွစ္ မ်ားတြင္ Quinoa သီးႏွံသည္ အဆင့္ျမႇင့္ျပီး က်န္းမာေရး အစားအစာအျဖစ္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရပန္းစား လာခဲ့သည္။ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဤအစားအစာသစ္ကို စတင္အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ Quinoa သီးႏွံလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေတာင္ကုန္းေတာင္ကမူ ေျမေနရာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ႐ွိသည္။ ေျမေနရာေဒသကို အက်ိဳး႐ွိစြာ အသုံးျပဳ၍ လုပ္ငန္းေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အစားအေသာက္လုံျခံဳမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာခါျပတ္ေတာက္မႈ အေျခအေနကို ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ေသာ လမ္း ေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  www.1nongjing.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top