ျမန္မာ့ဂဏန္း/ငါးအ႐ွင္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္္ ဝမ္တင္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျဖန္႕ျဖဴးပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်

缅甸鲜蟹活鱼入境后在畹町集散分销 装箱后运往中国各地

2018-04-07

  မၾကာေသးမီရက္မ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝမ္တင္းျမိဳ႕ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးေဈးကြက္တြင္ လူမ်ား မျပတ္ ဝင္ထြက္သြားလာ အလုပ္မ်ားေနေသာျမင္ကြင္းကို သတင္းေထာကေတြ႕႐ွိခဲ့ရသည္။ ေရထြက္ကုန္ အေရာင္း ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ လတ္ဆတ္ေသာ ဂဏန္းမ်ားသည္ ေသတၱာထဲတြင္ သြားလာေနလုပ္႐ွားေနျပီး ဝန္ ထမ္းမ်ားက ၎ တို႔ကို အၾကီးအေသး အဆင့္ခြဲ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

  ဤေရထြက္ကုန္ေရာင္းဝယ္ေသာဆိုင္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး တစ္ဖာလွ်င္ ၂၄ကီလုိဂရမ္ ရွိကာ တစ္ရက္လွ်င္ ဖာ ၃၀၀ခန္႔ ေရာင္းခ်ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဖာ၇၀၀မွ ၈၀၀အထိေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ ဂဏန္း၊ ငါးရွဥ့္စသည့္ေရထြက္ကုန္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္၌ အလြန္ ေရာင္းအား ေကာင္းလွသည္။ လတ္ဆတ္ေသာ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္းေၾကာင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိလွ်င္ ဝမ္တင္း၌ ျဖန္းျဖဴးေရာင္းခ်သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းဝယ္လက္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ ေရးေဈးကြက္သို႔ သြားေရာက္ကာ ကုန္စည္မ်ားေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူေစၿပီး ျပန္လည္ထုပ္ပိုးျပီးေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ေလဆိပ္သို႔ သယ္ေဆာင္ကာ ေလဆိပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးပို႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

  ေရႊလီျမိဳ႕ျပည္ဝင္ထြက္ေပါက္စစ္ေဆးေရးႏွင့္အရည္အေသြးၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ႏွင့္ေရာဂါကူးစပ္ ျပန္႔ပြားမႈ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ စာရင္းအင္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဝမ္တင္း နယ္စပ္ဂိတ္ မွ ေရထြက္ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ တန္ခ်ိန္ ၂.၆ေသာင္းခန္႔႐ွိျပီး ကာလတူႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀၆.၅၅% ျမင့္တက္ခဲ့ကာ တန္ဖိုးေငြ ၂.၃သန္း ယြမ္ရ႐ွိျပီး ကာလတူႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၀၃.၁၆%တိုး ျမင့္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝမ္တင္းျမိဳ႕႐ွိ ေရထြက္ကုန္ေရာင္းဝယ္ေရးေဈးကြက္မွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း႐ွိ ျပည္နယ္ ၂၀ေက်ာ္သို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း သိရ သည္။ ေရာင္းဝယ္မႈေဈးကြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးရင့္က်က္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဝမ္တင္း ေရထြက္ကုန္ေရာင္းဝယ္ေရးေဈးကြက္သည္ သြင္းကုန္ ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္ျဖန္႔ျဖဴးေရးစင္တာ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာလည္း ထပ္မံ တိုးျမႇင့္လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

  www.yndaily.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top