၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွထုတ္ျပန္ေသာ ဆန္စပါးဝယ္ယူမႈအနိမ့္ဆုံးေဈး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေဈးထက္ ပုိနိမ့္က်ေန

中国公布2018年稻谷最低收购价格,比2017年更低

2018-04-07

  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဆန္စပါးအဓိကထြက္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးေဈးႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူေသာ မူဝါဒကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္၊ ေဈးကြက္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေဈးကြက္ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးမႈ စသည္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ထုတ္လုပ္ေသာ ေကာက္ေစာ Indica ဆန္စပါး၊ ေကာက္ လတ္ Indica ဆန္စပါး နွင့္ေကာက္ေႏွာင္းစပါး Indica ဆန္စပါး၏ အနည္း ဆုံးဝယ္ေဈး မွာ ၅၀ ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ေကာက္ေစာဆန္စပါး ၁၂၀ယြမ္ေငြ၊ ေကာက္လတ္ ဆန္စပါးမွာ ၁၂၆ ယြမ္ေငြ၊ ေကာက္ေႏွာင္းဆန္စပါးမွာ ယြမ္ေငြ ၁၃၀ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ထက္ ၁၀ယြမ္ ၊ ၁၀ယြမ္ ၊ ၂၀ယြမ္ဟူ၍ ေဈးအသီး သီးနိမ့္က်ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေကာ္မရွင္မွ သိရွိရသည္။

  လက္႐ွိကာလသည္ ေႏြဦးထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာလသို႔ ေရာက္႐ွိေန၍ ေဒသအႏွံ႔တြင္ စားနပ္ ရိကၡာဝယ္ယူမႈ အနိမ့္ဆုံးေဈးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ မူဝါဒျဖန္႔ေဝလုပ္ငန္း မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေတာင္သူမ်ား စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္ မႈတည္ျငိမ္စြာ တိုးတက္လာရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေကာ္မရွင္မွတာဝန္ရွိသူမွ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

  www.weibo.com/nongguanjia မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top