သၾကားေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း

糖价下跌

2018-05-22

  ဆူညံေသာစက္ကိရိယာသံမ်ားအၾကားတြသ္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ႀကံသၾကားထုတ္လုပ္မႈသည္ ေနာက္ဆံုး အေရးႀကီးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သၾကားလုပ္ငန္းအသင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သစ္ မ်ားအရ ဧၿပီလ၊ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ သၾကားစက္႐ံု(၁၀)႐ံုခန္႔ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အမ်ားသတိျပဳစိတ္ဝင္စားၾကသည္မွာ ယခုႏွစ္သၾကားႀကိတ္ရာသီတြင္ သၾကားေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ႀကံစိုက္ေတာင္သူအ မ်ားစုမွာ အစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးအစားသစ္ျဖင့္ လဲ လွယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈမွာ ႀကံစိုက္ေတာင္သူမ်ားကို စဥ္းစားမႈအသစ္မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

အကယ္၍သၾကားေစ်းႏႈန္းဆက္လက္က်ဆင္းေနပါက ယခုႏွစ္ႀကံစိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာ ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္း၊ စစ္ေဆာင္ပန္နာ၊ လင္ခ်န္းစသည့္ေဒသမ်ားမွ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူအမ်ားစုမွ ေစ်း ကြက္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ႀကံဝယ္ယူမႈစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွ တစ္တန္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၅၈၀၀) ေအာက္သို႔က်ေရာက္ေနသည့္ေသာ ေစ်းကြက္အေျခအေနေၾကာင့္ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြက္ အက်ပ္ေတြ႕ေစလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top