ယူနန္ျပည္နယ္သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈဝန္ေဆာင္မႈစင္ျမင့္ တည္ေထာင္သြားမည္

云南将打造大湄公河次区域橡胶产业服务平台

2018-07-08

  ယူနန္ျပည္နယ္သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈဝန္ေဆာင္မႈစင္ျမင့္ကို တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ ကာ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ တည္ရိွေသာ ႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ ျပန္႔က်ဲျခင္း၊ အားနည္းျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ႏိုင္ငံတကာေရာ္ဘာကုန္သြယ္ေရး စင္တာမွ သိရပါ သည္။

  ယူနန္ျပည္နယ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရာ္ဘာကုန္သြယ္ေရးစင္တာ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဝမ္ေက်ာ္၏ မိတ္ဆက္ ေျပာၾကားခ်က္အရ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈဝန္ေဆာင္မႈစင္ျမင့္မွ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ သံုး ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္ေရးစင္ျမင့္႐ံုးခြဲကို ပူးေပါင္းတည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ရာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္ၾကမ္း ကုန္ သြယ္ေရး၊ ကုန္ၾကမ္းေထာက္ပံ့မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ကုန္သြယ္ေရးပံုစံကို ပူးေပါင္းမွ်ေဝသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအေစာပိုင္းကာလ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အခ်က္အလက္ မကိုက္ ညီျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ေျမယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳးအစားကိုက္ညီမႈမရိွျခင္းမ်ားကို ကာလ ရွည္ၾကာစြာ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းမွ ေစ်းကြက္လက္ငင္း ကုန္စည္ ကုန္သြယ္မႈ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားရရိွျခင္း၊ ကုန္စည္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈနည္းျခင္း၊ ေငြေပးေခ်မႈအာမခံ နည္းျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ား ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက တစ္ကမၻာလံုးရိွ သဘာဝေရာ္ဘာ ထြက္ရိွမႈပမာဏႏွင့္ သံုးစြဲမႈပမာဏ အဆက္မျပတ္ ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာေရာ္ဘာသုေတသနအဖြဲ႔၏ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလံုး သဘာဝေရာ္ဘာ ႏွစ္စဥ္ထြက္ရိွမႈပမာဏ တန္ခ်ိန္(၁၃၂.၇)သိန္းရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၆.၈% ျမႇင့္တက္ခဲ့သည္။ သံုးစြဲ မႈတန္ခ်ိန္ (၁၃၀.၃)သိန္းရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၃.၅%ျမႇင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

  ယခင္က ယူနန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရာ္ဘာကုန္သြယ္ေရးစင္တာသည္ e-commerce + ေပးသြင္းမႈကြင္းစက္ ဝန္ေဆာင္မႈ+ ကုန္စည္စီးဆင္းျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ ေရာ္ဘာစီးဆင္းမႈစနစ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းကြင္း ဆက္ အစပိုင္းႏွင့္ အဆုံးပိုင္း ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေငြေၾကးစုစည္းမႈ၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ Big Data ပလက္ေဖာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဘဏ္မွ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္မႈတိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခြဲ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုးျမႇင့္တက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရပါသည္။

  www.xinhuanet.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top