တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ပထမႏွစ္ဝက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေပးေငြယူ ကာလတူထက္ ၁၇.၃% ျမႇင့္တက္

德宏上半年跨境收支同比增长17.3%

2018-07-21

  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈျမင့္တက္လာၿပီး ယြမ္ေငြေငြေၾကး လဲ လွယ္မႈအတက္အက်ျမင့္မားေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေပးေငြယူ Balance of Payments (BOP) စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁.၂၈၈) ဘီလီယံရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၁၇.၃% ျမႇင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရး သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္ စုစု ေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၀၀)သန္းရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၆၆.၂၉% တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ႏိုင္ငံတကာသံုးေငြေၾကးအျဖစ္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအတြင္းရိွ ကုန္သြယ္ေရး တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ယြမ္ေငြျဖင့္ တြက္ခ်က္ေပးေခ်လာၾကသည္။ ပထမႏွစ္ဝက္ျပည္နယ္ခြဲတစ္ခုလံုး၏ ကုန္ စည္ ကုန္သြယ္မႈေအာက္တြင္ ယြမ္ေငြမွ ကန္ေဒၚလာသို႔ တြက္ခ်က္ေပးေခ်ရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၀၈၃)ဘီလီယံ အထိ ေရာက္ရိွခဲ့ကာ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေပးေငြယူ Balance of Payments (BOP) စုစုေပါင္း၏ ၈၄.၀၇%ရိွခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁.၈၆%ျမႇင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လမွ ေမလအထိ ျပည္နယ္ခြဲတစ္ခုလံုး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး သြင္းကုန္ပို႔ကုန္စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၁၀၈) ဘီလီယံရိွကာ ကာလတူထက္ ၃၇.၁၁% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္းပမာဏ ကန္ေဒၚလာ(၁.၂၄၈)ဘီလီယံရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၄၁.၂% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္း၏ျမႇင့္တ

က္ႏႈန္းျမန္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သၾကား၊ မုန္႔ပဲသေရစာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကၽြန္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈတြင္ ကာလတူထက္၇၉.၈၆%၊ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္းတင္ပို႔မႈတြင္ကာလတူထက္ ၈၇.၅၁%၊ ဓာတုကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတင္ပို႔မႈတြင္ ကာလတူထက္ ၄၁.၈၃% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ပထမႏွစ္ဝက္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ ေရး၊ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးျမႇင့္တက္မႈသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေပးေငြယူ Balance of Payments (BOP) ျမႇင့္တက္မႈကို သက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေပးေငြယူ Balance of Payments (BOP)စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၉၀)သန္းရရွိခဲ့ကာ ပထမႏွစ္ဝက္ကာလတူ၏ အေျခခံ ကိန္း ဂဏန္း ျမင့္မားေသာအေျခခံေအာက္တြင္ ၁၉.၆၂%အထိ ဆက္လက္ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရး နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ေငြေပးေငြယူ Balance of Payments (BOP) စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၁၂)သန္းျဖစ္ၿပီး ကာလတူထက္ ၄၄.၄၄%ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ပထမႏွစ္ဝက္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး ေငြေပးေငြယူ Balance of Payments (BOP) စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၀၆) ဘီလီယံရိွခဲ့ကာ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈၈)သန္းျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေပးေငြယူ Balance of Payments (BOP) ျမႇင့္တက္ ႏႈန္း၏ ၉၃.၆၅% ခန္႔ရိွေၾကာင္းသိရပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာ ကုန္သြယ္ ေရးလုပ္ေဆာင္မႈအေျခခံေအာက္တြင္ ကုန္သြယ္မႈမိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေဟာင္ ေကာင္စသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း(၁၀)ခုအထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။

Top