တစ္ကမၻာလံုးသၾကားေထာက္ပံ့မႈ အမ်ားအျပားက်န္ရိွေန

全球食糖供应严重过剩

2018-08-05

  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ကာလတြင္ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ အီးယူႏိုင္ငံတို႔၏ သၾကားထြက္ႏႈန္းအမ်ားအျပားျမႇင့္တက္လာလ်က္ရိွ ကာ တစ္ကမၻာလံုးေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားအျပားက်န္ရိွလ်က္ရိွၿပီး အနာဂတ္တစ္ကမၻာလံုးသၾကားေစ်းကြက္ေထာက္ပံ့မႈ အေျခအေနမွာ ယခင္ကဘရာဇီးတစ္ႏိုင္ငံတည္းရယူထားရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဘရာဇီးတို႔မွ အတူတ ကြရယူေထာက္ပံ့သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလံုးသၾကားက်န္ရိွမႈမွာ တန္ ခ်ိန္(၁၆၉၃)ရိွၿပီျဖစ္ၿပီး ရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ သုိေလွာင္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္တန္ခ်ိန္(၄၁.၉၈)သန္းမွ ယခုႏွစ္တြင္ (၄၉.၅၂)သန္းအထိ ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ အေသးစိတ္အားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သၾကားေထာက္ပံ့မႈသိသိသာသာက်န္ရိွ ေသာႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသမ်ားမွာ ဘရာဇီး(တန္ခ်ိန္ ၂၈.၂၇ သန္း)၊ ထိုင္း (တန္ခ်ိန္ ၁၁.၁ သန္း)၊ အိႏၵိယ(တန္ခ်ိန္ ၅.၉၄ သန္း)၊ ၾသစေၾတးလ်(တန္ခ်ိန္ ၃.၅ သန္း)၊ အီးယူ(တန္ခ်ိန္ ၂.၃၅ သန္း)၊ ပါကစၥတန္ (တန္ခ်ိန္ ၂.၀၂၅ သန္း)၊ မကၠစီကို (တန္ခ်ိန္ ၁.၃၁၈ သန္း)စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ပိုလွ်ံမႈပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ (၅၅.၅၄)သန္းျဖစ္ပါသည္။ အဓိကထြက္ရိွ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ေထာက္ပံ့မႈပမာဏႏွင့္ လိုအပ္မႈပမာဏကြာဟမႈရိွျခင္း အလြန္နည္းပါးၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ က်န္ ရိွေသာပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္(၅.၄၅)သန္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၏ က်န္ရိွမႈပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္(၄.၄)သန္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ က်န္ရိွမႈပမာဏမွာတန္ခ်ိန္(၂.၉၂၉)သန္းျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၈ခုႏွစ္ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္လိုအပ္မႈပမာဏကြာဟမႈစုစုေပါင္း တန္ ခ်ိန္မွာ(၁၇.၇၈)သန္းခန္႔ျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၈ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလံုးသၾကားအဓိက ထြက္ရိွမႈေဒသ၏ က်န္ရိွမႈခန္႔မွန္းပမာဏ မွာ (၄၂.၇၆)သန္းခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တစ္ကမၻာလံုးသၾကားစားသံုးမႈအမ်ားအျပားက်န္ရိွမႈေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဘရာဇီးသၾကားစက္႐ံုမွ ႀကံမွသၾကား ထုတ္လုပ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ကာ သၾကားထြက္ရိွမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံတို႔မွ သၾကားအား ခ်က္အရက္အျဖစ္သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြလ်က္ရိွပါသည္။ အိႏၵိယအစိုးရမွ မ ၾကာမီ တြင္ တန္ခ်ိန္သိန္း(၃၀)ခန္႔ သိုေလွာင္ႏိုင္ေသာ သၾကားသိုေလွာင္႐ံုကို ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ USDA ၏ ခန္႔မွန္းမႈအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘရာဇီး၊ ပါကစၥတန္၊ အီယူ၏ သၾကားေထာက္ပံ့မႈ အမ်ားအျပားက်န္ရိွမႈမွာ ေလ်ာ့နည္း သြား မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ က်န္ရိွမႈပမာဏမွာမူ ဆက္လက္ျမႇင့္တက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ သၾကား အဓိကထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံ၏ သၾကားက်န္ရိွမႈမွာ ကာလတူျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္(၆၀)သိန္းမွ (၃၆၇.၇)သိန္းအထိ အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤပိုလွ်ံေသာ သၾကားမ်ားမွာ အျခားသၾကားမထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံ သို႔မ ဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏနည္းေသာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  www.ynsugar.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top