အနာဂတ္တြင္ ပဲတီစိမ္းေေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းႏိုင္

绿豆市场供需基本平衡,未来有降价的可能

2018-08-05

  ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလသည္ ပဲတီစိမ္းလိုအပ္မႈအမ်ားဆံုးကာလျဖစ္ၿပီး ပဲတီစိမ္းေစ်းကြက္ေရာင္းခ်မႈသည္ လည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းေကာင္းမြန္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ပိုမိုမ်ားျပားေသာစားသံုးသူမ်ားသည္ အ ျခားစားေသာက္ကုန္ကို အပူခ်ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စားသံုးလာျခင္းေၾကာင့္ ပဲတီစိမ္းေရာင္းဝယ္မႈကို ထိခိုက္ေစခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေမလတြင္ ပဲတီစိမ္းလိုအပ္မႈအမ်ားဆုံးကာလသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာ၍ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား က ကုန္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းသိုေလွာင္ထားခဲ့ၾကၿပီး ပဲတီစိမ္းေဈးႏႈန္း ျမႇင့္တက္ျခင္းကို တြန္းအားေပးေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ဇြန္လတြင္ ေစ်းကြက္ေရာင္းဝယ္မႈမသြက္ျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ ပဲတီစိမ္း ထြက္ရိွမႈပမာ ဏမွာ တန္ခ်ိန္(၆.၃)သိန္း ဝန္းက်င္ရိွၿပီး စုစုေပါင္းတင္သြင္းမႈပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္(၃)သိန္းဝန္းက်င္ရိွကာ လိုအပ္မႈမွာ တန္ခ်ိန္(၈.၅)သိန္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ယခုႏွစ္ပိုင္း ပဲတီစိမ္းတင္သြင္းမႈပမာဏ မွာ အဆက္မျပတ္ ျမႇင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ထိုင္း၊ ဥဇဘက္စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပဲတီစိမ္းမ်ား အဆက္မျပတ္ တင္သြင္း လ်က္ရိွရာ ျမန္မာ့ပဲတီစိမ္းတင္သြင္းမႈပမာဏမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ေစ်းႏႈန္းနိမ့္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ေနရာရရိွထားၿပီး တ႐ုတ္ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ျမန္မာပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈအတိုင္း ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုႏွစ္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အလြန္ပူျပင္းေသာ ကာလသည္ ဇူလုိင္၊ ၁၇ရက္မွ ၾသဂုတ္၊ ၂၅ရက္အထိ ရက္၄၀ခန္႔ ၾကာ ျမင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဲတီစိမ္းလုိအပ္ခ်က္တိုးျမင့္လာႏိုင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကုန္သည္မ်ားမွ သိုေလွာင္မႈမ်ားကို ထုတ္ေရာင္းကာလိုအပ္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ပဲတီစိမ္းေစ်းကြက္ကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစ လာႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ အေစာပိုင္းပဲတီစိမ္းမ်ားစတင္ရိတ္သိမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး သီးႏွံသစ္ ေစ်း ကြက္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာႏိုင္မည့္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင့္ ဇူလိုင္လမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကုန္ျဖည့္ဆည္းမႈ ပမာဏမ်ားျပားမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တက္ရန္ အကန္႔အသတ္ရိွျခင္းေသာ ေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ား စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးမွ ဝယ္ယူသိုေလာင္ရန္ အႀကံဳျပဳထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.snzg.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top