ကမၻာ့တစ္ဝန္းရိွ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား အနာဂတ္(၁၀)ႏွစ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းနိမ့္က်မည္ျဖစ္

全球主要农产品价格 未来十年将保持低位

2018-08-21

  စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔တို႔မွ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲ ထားေသာ ၂၀၁၈-၂၀၂၇ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာတစ္ဝန္းရိွ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္အမ်ားစုမွာ တည္ၿငိမ္စြာ ျမႇင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ အသား၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ငါးအမ်ိဳးအစား တို႔၏ ထြက္ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စံခ်ိန္သစ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအနက္ ေကာက္ပဲသီးႏွံသို ေလွာင္မႈအဆင့္မွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာတစ္ ဝန္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ခ်က္ျမႇင့္တက္မႈ အားနည္းမႈမ်ားရိွလာမည္ျဖစ္ၿပီး သို႔ေသာ္ ထို ဌာန ၏ထုတ္လုပ္မႈမွာမူ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္(၁၀)ႏွစ္တြင္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ အနိမ့္ေနရာတြင္ ရိွေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လူဦးေရးတိုးမ်ားမႈက်ဆင္းလာျခင္း၊ အဓိကစားေသာက္ကုန္စားသံုးမႈမွ်တျခင္းႏွင့္ အသားထြက္ကုန္လိုအပ္ ခ်က္ ျမႇင့္တက္မႈေႏွးေကြးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးလိုအပ္မႈအားနည္းေသာအေျခအေနမွာ အနာဂတ္ (၁၀)ႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္သည္။ အသားအမ်ိဳးအစား ထုတ္ကုန္ လိုအပ္ခ်က္ျမႇင့္တက္မႈ က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ တိရိစၧာန္ ေကၽြးစားအတြင္းရိွ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ ပ႐ိုတိန္းမႈန္႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စား သံုးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈျမႇင့္တက္ျခင္း ေႏွးေကြးလာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ကမၻာလံုးစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တက္ႏႈန္းမွာ ယခင္(၁၀)ႏွစ္၏တစ္ဝက္ခန္႔ရိွမည္ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ထိုအနက္ ဧရိယာ က်ယ္ဝန္း ေသာႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသရိွ ေကာက္ပဲသီးႏွံ အသားတင္တင္ပို႔မႈမွာ တိုးမ်ားလာမည္ ဟုခန္႔မွန္းထားပါသည္။ လူဦးေရတိုးမ်ား မႈလ်င္ျမန္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိက၊ ဆာဟာရာေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသားတင္ တင္သြင္းမႈပမာဏမွာ တိုးျမႇင့္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဇီဝေလာင္စာမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံဆီႏွင့္ သီးႏွံဆီ၏ လိုအပ္ခ်က္မွာ ခန္႔မွန္းကာလ အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)ႏွစ္အတြင္း ဇီဝေလာင္စာတိုးခ်ဲ႕မႈသည္ တန္ခ်ိန္သန္း(၁၂၀)ေက်ာ္ရွိေသာ ေျပာင္းႏွင့္ အျခားေကာက္ပဲသီးနံလိုအပ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္တခ်ိဳ႕ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုင္းျပည္မ်ား၏ တည္ဆဲေပၚလစီမ်ားက ဇီဝေလာင္ဆာတိုးခ်ဲ႕မႈကို အားမေပးေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္တိုးျမႇင့္မႈအမ်ားစုမွာ ဇီဝ ေလာင္ စာကို အသုံးျပဳရန္အာေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဇီဝေလာင္ဆာဆီထုတ္လုပ္ရန္အသုံးျပဳေသာ ႀကံ၏လို အပ္ခ်က္တိုးျမႇင့္မႈမွာ ပို၍သိသာလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.ce.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top