တ႐ုတ္စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ တျခားႏိုင္ငံမွ ပဲပုပ္ထုတ္ကုန္မ်ား တင္သြင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို အားေပး

中国商务部:鼓励企业增加其他国家大豆等产品进口

2018-08-21

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမွ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံအၾကားကုန္သြယ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ရန္ သက္ဆုိင္ရာေပၚလစီမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ရွင္းလင္း ေျပာ ၾကားစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ကို တန္ျပန္သည့္ထုတ္ကုန္စာရင္း ရွင္းလင္း သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တင္သြင္းထုတ္ကုန္၏အစားထိုးမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝစဥ္းစားထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေအာက္ ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အသီးသီး အေပၚထိေရာက္မႈကို ဆက္လက္သံုးသပ္သြားမည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ကန္႔သတ္တားျမစ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ထပ္တိုးအခြန္ဝင္ေငြကို လုပ္ငန္းႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းရန္အတြက္ အဓိက အသံုးျပဳ ေပးသြားမည္။ တတိ ယအခ်က္မွာ လုပ္ငန္းမ်ား၏တင္သြင္းမႈဖြဲ႔စည္းပံုေျပာင္းလဲရန္အားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသမ်ား၏ ပဲပုပ္ႏွင့္ Soybean Meal စသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ေရထြက္ကုန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္ သြင္းမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားမည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ ဇြန္လ၊ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္ပအရင္းအျမစ္ အက်ိဳးရိွအသံုးခ်ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးအရည္အေသြးျမင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္ ေပး အပ္သြားရန္၊ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အက်ိဳးအျမတ္ကို ကာကြယ္ရန္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္ ဝန္းက်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္စသည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.feedtrade.com.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top