ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ စီမံကိန္း(၉)ခု လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ စာခ်ဳပ္ေငြေၾကး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၈.၀၄၅)ဘီလီယံရရိွ

云南瑞丽上半年签约项目9个,协议资金80.45亿元

2018-08-21

  ယခုႏွစ္အတြင္း ေရႊလီၿမိဳ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိတ္ေခၚျခင္းရည္မွန္းခ်က္ကို တိက်မွန္ကန္စြာသတ္မွတ္၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားစြာေဖာ္ေဆာင္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဖိတ္ေခၚျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ ထိုးေဖာက္မႈသစ္မ်ားကို ရရိွခဲ့ပါသည္။ နာမည္ ေက်ာ္လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားသည္ ေရႊလီၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ေလ့လာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အ ၿပိဳင္အ ဆိုင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ေရႊလီၿမိဳ႕သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ားျပားလာသည့္ အားတက္ဖြယ္ ရာအေျခ အေနျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေရႊလီၿမိဳ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန၏ ေနာက္ဆံုးစာရင္းျပဳစုခ်က္အရ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္ လအထိ ေရႊလီၿမိဳ႕မွ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးရရိွမႈႏွင့္ စီမံကိန္းလက္မွတ္ေရးထိုးမႈလုပ္ငန္း ႏွစ္ရပ္ လံုးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွခဲ့ပါသည္။ ထိုအနက္ ေရႊလီၿမိဳ႕ လက္ရိွရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေခၚဆိုထားေသာ စီမံကိန္း(၁၆၈)ခု၊ စုစုေပါင္း ေငြေၾကး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၅.၀၃၆)ဘီလီယံရရိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလတူျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၅.၄% တိုးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းေပါင္း(၉)ခုကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ေငြေၾကး စုစု ေပါင္းမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ ေငြ(၈.၀၄၅)ဘီလီယံရိွပါသည္။ စာခ်ဳပ္ရင္းႏွီးေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၇၄၅)သန္းပါဝင္ေသာ ေရႊလီၿမိဳ႕ ထိန္ကၽြင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္တြင္းဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ရင္းႏွီးေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁)ဘီလီယံရိွေသာ Youngar ေရႊလီအဝတ္ ထည္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဇုန္စသည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  m.ruili.gov.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top