ပထမႏွစ္ဝက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး ၅၆% တိုးျမႇင့္

上半年云南外贸进出口增长56%

2018-08-21

  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၉၃.၅၉)ဘီလီယံရိွ ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၅၆%ျမႇင့္တက္ခဲ့ၿပီး ပို႔ကုန္ပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၃၅.၇၂)ဘီလီယံရိွကာ ၂၀% ျမႇင့္ တက္ခဲ့ပါသည္။ သြင္းကုန္ပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၅၇.၈၇)ဘီလီယံရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၉၁.၅%ျမႇင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ၊ ၁၉ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းအေကာက္ခြန္ဌာနမွ သိရပါသည္။

  ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ သာမန္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၅၈.၂၈)ဘီ လီယံရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၈၃.၃% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ နယ္စပ္ျပည္သူျပည္သားအျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၃.၄၆)ဘီလီယံရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၂၆% ျမႇင့္တက္ခဲ့ကာ နယ္စပ္ပမာဏ အနည္းငယ္ကုန္သြယ္မႈမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၁၁.၀၃)ဘီလီယံရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၂.၆%ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးအေခ်ာကိုင္ကုန္သြယ္ေရးပမာဏမွာ (၉.၅၈)ဘီလီယံရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၉၁.၁%ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါ သည္။ ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ယူနန္ႏွင့္ အာဆီယံကုန္သြယ္ေရးျမႇင့္တက္မႈမွာ ၁၉.၅%ရိွၿပီး အီရန္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏထက္ (၃.၃)ဆျဖစ္ပါသည္။ လက္တင္အေမရိက၊ အေမရိကန္၊ အီးယူတို႔ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ကုန္ သြယ္မႈပမာဏမွာ ၈၃.၅%၊ ၄၄.၃%၊ ၂၃%ခန္႔ ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ စက္ ပစၥည္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ Labour Intensiveကုန္စည္အမ်ိဳးအစားမွာ တည္ၿငိမ္စြာ ျမႇင့္တက္လာလ်က္ရိွၿပီး သြင္းကုန္ စြမ္းအင္မွာ လ်င္ျမန္စြာျမႇင္တက္လာလ်က္ရိွကာ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္း၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတင္သြင္းမႈတို႔မွာ ျမႇင့္တက္ မႈႏွင့္ က်ဆင္းမႈမ်ားရိွေနၿပီး သြင္းကုန္ျဖစ္ေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားမွာမူ သိသိသာသာျမႇင့္တက္ လာ လ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top