တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပထမဆံုးစပါးခြံျဖင့္ ခဲ-ကာဗြန္ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ လည္ပတ္သံုးစြဲႏိုင္မႈ(၆)ဆခန္႔ ျမႇင့္တက

中国率先用稻壳制备高性能铅炭电池,循环寿命提高6倍

2018-09-04

  က်ီလင္တကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒေကာလိပ္မွ အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပထမဦးဆံုးစပါးခြံအသံုးျပဳကာ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္ ဘက္ထရီထုတ္လုပ္သည့္္ ဘက္ထရီအဆင့္ကာဗြန္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤကာဗြန္ ပစၥည္းျဖင့္ စြမ္းရည္ျမင့္ခဲ-ကာဗြန္ဘက္ထရီကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရိွ ထိုသုေတသနရလဒ္သည္ တန္ခ်ိန္ရာေက်ာ္ အႀကီးစားလွ်ပ္သိုကာဗြန္ႏွင့္ တန္ခ်ိန္ ေထာင္ေက်ာ္ ဘက္ထရီကာဗြန္ ထုတ္လုပ္လိုင္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက်ီ လင္ တကၠသိုလ္မွ သိရပါသည္။

  ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ခဲအက္စစ္ဘက္ထရီႏွင့္ အႀကီးစားလွ်ပ္သိုစက္တို႔ကိုေပါင္းစပ္ကာ စူပါဘက္ထရီ (ခဲ-ကာဗြန္ဘက္ထရီ)ကို တီထြင္ခဲ့ပါသည္။ သာမန္ခဲ-အက္စစ္ဘက္ထရီႏွင့္မတူဘဲ ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းမွာ သိ သာစြာျမႇင့္တက္လ်က္ရိွပါသည္။ လက္ရိွႏိုင္ငံတကာခဲအက္စစ္ဘက္ထရီက႑၏ ေရပန္းစားေနေသာသုေတသနျဖစ္ ပါသည္။ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ႀကိဳးပမ္းမႈေအာက္တြင္ ၄င္းအဖြဲ႔သည္ ဇီဝသက္ရိွျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ စပါးခြံအေျခခံ လွ်ပ္သို ကာဗြန္၏ အစိမ္းေရာင္ထုတ္လုပ္လက္မႈပညာ၊ စပါးခြံအေျခခံဘက္ထရီကာဗြန္ေပါင္းစပ္ေဆးႏွင့္ ခဲကာဗြန္ဘက္ထရီ အမစြန္းစသည့္ အဓိကနည္းပညာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ခဲ-ကာဗြန္ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ သာမန္ ကာဗြန္အက္စစ္ဘက္ထရီျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ခဲ-ကာဗြန္ဘက္ထရီ၏ လွည့္ပတ္မႈသက္တမ္းမွာ (၆)ဆခန္႔၊ အားသြင္းမႈ ျမန္ႏႈန္းမွာ (၈)ဆခန္႔၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လႊတ္မႈႏႈန္းမွာ (၃)ဆခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္အျပင္ အရင္းနည္းပါးေသာ အားသာခ်က္လည္းရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.xinhua.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top