(၁၄) မိုခန္႔ရွိေသာ လယ္ကြက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ၾကာပင္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ဝင္ေငြ ယြမ္(၆) သိန္းခန္႔ရရွိႏိုင္

14亩水田种睡莲一年可收60万元

2016-11-16

  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဆန္းရာၿမိဳ႕၊ ရက်ိဳးဇုန္၊ ေပါင္ကူေက်းရြာ အတြင္းရွိ (၁၄) မိုခန္႔ရွိေသာ လယ္ကြက္တြင္ အပူပိုင္းဇုန္ၾကာပင္မ်ား ယိမ္းႏြဲ႔ ေမႊးပ်ံ႕လွပပြင့္လန္းလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းေက်းရြာသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဆန္းရာၿမိဳ႕ နန္ဖန္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသုေတသနေက်ာင္း၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပထမဦးဆံုး အသုတ္ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္ ေသာ ၾကာပန္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းၾကာပန္းမ်ားကို (၁၆) ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ဆန္းရာၿမိဳ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲတြင္ ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ထိုေက်းရြာ၏ (၁၄) မို အပူပိုင္းဇုန္ၾကာပင္ 'စမ္းသပ္စိုက္ကြက္' သည္ လယ္ကြက္ မွ ေျပာင္း လဲျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းမွစတင္၍ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ကြက္ (၁)မိုလွ်င္ အပူပိုင္းဇုန္ ၾကာပင္ (၁၀၀) ပင္ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၾကာပင္ (၁) ပင္မွ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ၾကာပန္း (၂၈၀) ပြင့္ေက်ာ္ဖူးပြင့္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္နီးပါး ၾကာပန္းမ်ားခူးဆြတ္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုအသုတ္ၾကာပင္စမ္းသပ္စိုက္ကြက္သည္ ေက်းရြာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ကိုယ္တိုင္တီထြင္ တည္ ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆန္းရာ၊ရက်ိဳးလီလီပန္းေဟြႏံု စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူ အသက္ေမြးဝမ္း သမဝါယမမွ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိကာလအထိ ေတာင္သူ (၆) ဦးမွ 'ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ' ထား ၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔အထဲရွိ (၃)ဦးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။

  'အပူပိုင္းဇုန္ၾကာပင္သည္ေျမယာႏွင့္လူအင္အားသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ၿပီး ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ပါ၊ ေငြအရင္းအႏွီးအနည္းငယ္သာလိုအပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရ လြယ္ကူပါသည္။' ရက်ိဳးဇုန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏တြက္ခ်က္မႈအရ ၾကာပင္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွ ေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ထိ ရက္ေပါင္း (၅၀)သာလိုအပ္ၿပီး ၄င္းေက်းရြာ၏ (၁၄)မိုေျမမ ွစိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိေသာ ပထမအသုတ္ ၾကာပင္သည္ တန္ဖိုးေငြ ယြမ္ေငြ(၃၀၀၀) ရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္ (၂၀၀)ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းႏွင့္ တြက္ခ်က္ပါက အပူပိုင္းဇုန္ၾကာပင္သည္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ တိုက္ရိုက္စီးပြားေရးတန္ဖိုး ယြမ္ေငြ(၆) သိန္းခန္႔ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (ဟိုင္နန္ေန႔စဥ္သတင္းစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top