ေဆာင္းရာသီသို႔ေရာက္ရိွလာေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိတ္သားေစ်းႏႈန္းမ်ားျမႇင့္တက္

“秋去冬来”羊价上涨了吗?

2016-12-18

  ေအာက္တိုဘာလ၊ ၃၀ရက္ေန႔အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းမြန္ဂိုးရီးယားျပည္နယ္ကူရွီးၿမိဳ႔တြင္ အ သားကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေပါင္း (၃၈)ခုသည္ စတင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယမန္ ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဆိတ္သားကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈပမာ ဏမွာ တျဖည္းျဖည္းျမႇင့္တက္ လ်က္ရိွေသာ အေနအထားတြင္ရိွေနၿပီး ဆိတ္သားကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဆိတ္ေကာင္ ေရေပါင္း (၂.၂၂၅၉)သန္းရိွကာ ယမန္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေကာင္ေရ(၃.၄၈)သိန္းမ်ားျပားလာၿပီး ၁၈.၂%ခန္႔ ျမႇင့္တက္လာေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သိုးကေလးသားအေကာင္လံုး(ေခါင္း၊ ေျခ၊ အတြင္းကလီစာမပါ) ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလို လွ်င္ ယြမ္ေငြ(၃၄)ယြမ္ခန္႔ ရိွၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကာလတူထက္ ယြမ္ေငြ(၆.၃) ခန္႔ျမႇင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဆိတ္ ေကာင္လံုး(ေခါင္း၊ ေျခ၊ အတြင္းကလီစာမပါ) ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ကီလို ဂရမ္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၂၅-၂၆၃)ယြမ္ခန္႔ရိွၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကာလတူထက္ ယြမ္ေငြ(၀.၉)ယြမ္ ခန္႔ျမႇင့္တက္လာပါသည္။ ဆိတ္ သားေရာင္းေစ်းမွာ တစ္တန္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၃)ေသာင္း ရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၅.၉% က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ၁။ ေစ်းကြက္တြင္ ယခုလက္ရိွ၀က္သားေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တက္မႈမရိွဘဲ ဆိတ္သားေစ်းႏႈန္း ေမးျမန္း ေသာလူဦးေရႏွင့္အႀကိမ္ ေရမွာ ယခင္ကထက္ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရိွၿပီး ဆိတ္သားေရာင္းအား မွာလည္း သိသာစြာမ်ားျပားလာေၾကာင္းသိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ဆိတ္သားေစ်းကြက္ျပန္ လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း၏ သေကၤတပင္ျဖစ္ပါသည္။

  ၂။ ရာသီဥတုအေျခအေနမွာ ယခုလက္ရိွတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဒသအမ်ားအျပား၏အပူခ်ိန္မွာ တစ္ျဖည္းျဖည္းနိမ့္က်လာၿပီး ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ႏွင္းက်လ်က္ရိွကာ ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ လည္း အပူခ်ိန္သိသာစြာက်ဆင္းသြားခဲ့ပါသည္။ ရာသီ ဥတုအေျခအေနအရ အပူခ်ိန္မွာ ပိုမိုက်ဆင္းလာမည့္အေနအထားတြင္ရိွေသာေၾကာင့္ ဆိ္တ္သားေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ထပ္မံ ျမႇင့္တက္ လာႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ တ႐ုတ္၊ မြန္ဂို၊ နင္ရွေဒသ အထူးသျဖင့္ နင္ရွေဒသ၏ ဆိတ္သားေစ်းႏႈန္းမွာ သိသိသာသာေျပာင္းလဲျခင္းမရိွေသာ္လည္း အျခားေဒသမ်ား၏ ဆိတ္သား ေစ်းႏႈန္း မွာမူ ျမႇင့္တက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (Yang Zhi Yi Jia.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top