တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏို႔စိမ္းေစ်းကြက္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ တစ္ကီလို (၄)ယြမ္ခန္႔အထိျမႇင့္တက္ေန

生鲜乳销售市场开始回暖 每公斤最高卖4元

2016-12-21

  ယခုတစ္ေလာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပည္တြင္းႏို႔စိမ္းေရာင္းခ်မႈေစ်းကြက္သည္ ျပန္လည္ေကာင္း မြန္လာၿပီး ေစ်းႏႈန္မ်ား စတင္ျမႇင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုလက္ရိွတြင္ သာမန္ႏြား ေမြးျမဴၿခံ၏ ႏို႔စိမ္းေရာင္းခ်မႈပမာဏမွာ တစ္ကီလိုလွ်င္ (၃.၈)ယြမ္ခန္႔ ျမႇင့္တက္လာၿပီး အရည္အ ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ႏို႔စိမ္းမ်ားမွာလည္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ကီလိုလွ်င္ (၄)ယြမ္ ခန္႔အထိေရာင္းခ်ႏိုင္ကာ ႏြားေမြးျမဴသူမ်ား၏စိုးရိမ္ပူပန္ေနေသာစိတ္ကို ျပန္လည္ သက္သာေစ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တခ်ိဳ႔ေသာ ႏြားေမြးျမဴၿခံမ်ားသည္ ႏို႔စားႏြားမ်ားကို ထပ္မံသတ္ျဖတ္ျခင္း မရိွေတာ့သျဖင့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴမႈမွာ တည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေနတြင္ရိွေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစတင္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပည္တြင္းရိွ ႏို႔ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားမွာ ႏြားႏို႔ရွားပါးမႈမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနခဲ့ရၿပီး ဤသည္မွာ ႏို႔စိမ္းသိုေလွာင္မႈပမာဏ မလံုေလာက္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သျဖင့္ ႏို႔စိမ္း၀ယ္ယူမႈ ပမာဏ ကန္႔သတ္ထားသည့္မူ၀ါဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးသြား မည္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ႏြားႏို႔နည္းပါးလာသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ယခုလက္ရိွတြင္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ ႏို႔မုန္႔ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တက္ လာကာ ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ေငြ(၃၃၀၀)၀န္းက်င္ခန္႔အထိေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ပထမႏွစ္၀က္ ထက္ တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ေငြ(၁၁၀၀)၀န္းက်င္ခန္႔ျမႇင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔ထြက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ ႏို႔မုန္႔တစ္ခုတည္းကိုသာ ၀ယ္ယူျခင္းမျပဳ ေတာ့ဘဲ ႏို႔စိမ္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲ၀ယ္ယူလ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေစ်း ႏႈန္း(၂)ႏွစ္ဆက္တိုက္က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႔ေသာႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားသည္ အ႐ံႈးေပၚကာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားသျဖင့္ ႏို႔စားႏြားအေရအတြက္ေလ်ာ့နည္းသြားကာ ႏို႔စိမ္း ထြက္ရိွမႈပမာဏမွာလည္း နည္းပါးသြားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပည္တြင္း ႏို႔စိမ္းေစ်းႏႈန္း ဆက္ လက္ျမႇင့္တက္ႏိုင္ ဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏို႔ထြက္ကုန္လုပ္ငန္း၏ ၀ယ္လိုအားမွာ ဆက္လက္ျမႇင့္တက္လ်က္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (enorth.com.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top