ေရစပါးႏွင့္ ငါးေျမြထိုး ေပါင္းစပ္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရိွႏိုင္

“鳅米”还是“稻鳅”,混合养殖利润大

2016-12-28

  တရုတ္ႏိုင္ငံ စန္ရွီးျပည္နယ္ ဟြမ္လင္ခ႐ိုင္ တ်န္႔ထိုေက်းရြာအုပ္စုရိွ ေက်းတစ္ရြာတြင္ ဧက (၁၀၀)မိုရွိ စပါးစိုက္ခင္းသည္ ေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထိုစပါးစိုက္ခင္းတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူသည္မွာ စပါးစုိက္ေတာင္သူမ်ားမွာ စပါးရိတ္သိမ္းရင္း လယ္ထဲတြင္ ေမြးျမဴ ထားေသာ ငါးေျမြထိုးမ်ားကိုပါ လ်င္ျမန္စြာ ဖမ္းဆီးေနရေသာေၾကာင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေလ့လာေမးျမန္းခ်က္အရ ထိုငါးေျမြထိုးမ်ားသည္ ထိုင္၀မ္ငါးမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ေကာင္လွ်င္ အႀကီးဆံုး (၁၀၀)ဂရမ္ေက်ာ္ရိွကာ ယခုဖမ္းဆီးထားေသာငါးေျမြထိုးမ်ားမွာ (၄)လခန္႔ ေမြးျမဴ ထား ၿပီးေနာက္ (၅၀)ဂရမ္ခန္႔ရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ငါးေျမြထိုးသည္ ေျမဖြေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေစသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွၿပီး ၎တို႔စြန္႔ထုတ္ေသာ အညစ္အ ေၾကးမ်ားမွာ ေျမၾသဇာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရစပါးႀကီးထြားရွင္သန္ရန္အတြက္ အာဟာရဓာတ္မ်ားပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေရစပါးမ်ားသည္လည္း ငါးေျမြထိုးမ်ားအ တြက္ ရွင္သန္မႈပတ္၀န္းက်င္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားကို အထြက္တိုးေစ ႏိုင္မည့္အျပင္ ငါးေျမြထိုးရွင္သန္ႀကီထြားမႈအတြက္လည္း အက်ိဳးရိွေစေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ 3Dစပါးစိုက္ကြက္၊ ေဂဟလည္ပတ္မႈစနစ္ေမြးျမဴေရးပံုစံတို႔ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးလာၾကျခင္း ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ (၁)မိုစိုက္ပ်ိဳးလိုက္႐ံုျဖင့္ မိုေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကဲ့သို႔ ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရိွေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဟြမ္လင္ခ႐ိုင္ စြမ္းလံု၊ ေယာင္းဖ်င္စသည္ေက်းရြာအုပ္စုတို႔သည္ ယခင္ကတည္းကပင္ ေရစပါး စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး စိုက္ပ်ိဳးဧကေပါင္း မိုေပါင္း (၂၀၀၀)ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ စိမ္းလန္းေအးျမေသာ ေတာေတာင္ေရေျမၾကားတြင္ တည္ရိွ ၿပီး ေကာက္စိုက္ သည္မွအစ ရင့္မွည့္လာသည္အထိ ေရစပါးစိုက္႐ႈခင္းမ်ားမွာ ဟြမ္လင္ခ႐ိုင္၏ အထူး ခရီးသြား ႐ႈခင္းတစ္ခု ျဖစ္လ်က္ရိွၿပီး ေရစပါးငါးေျမြထိုးႏွင့္အစိမ္းေရာင္ငါးေျမြထိုးဆန္မွာလည္း ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္ကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႔ေပးႏိုင္ခဲ့ကာ လယ္ယာစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ ႏွင့္၀င္ေငြကို ပိုမိုမ်ားျပားျမႇင့္တက္လာေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  (စိုက္ပ်ိဳးေရးကြန္ယက္မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top