ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္မွ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးစပ္လိေမၼာ္သီးWO Orange စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သေဘာ

云南德宏州梁河县签约沃柑标准化种植项目

2017-08-29

  ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္၏ ေခတ္သစ္လယ္ယာစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရိွန္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၂၁ရက္ေန႔က ယူနန္လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ ျပည္သူ႔အစိုးရႏွင့္ ယူနန္ကူမင္း စိန္႔ ရြမ္အိမ္ၿခံေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီလီမိတက္တို႔မွ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးစပ္လိေမၼာ္သီးWO Orange စံႏႈန္း မီအဆင့္ျမင့္ ေဂဟ စိုက္ပ်ိဳးမႈ သ႐ုပ္ျပအေျခစိုက္စခန္းစီမံကိန္းကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ ႏိုင္ငံျခား မ်ိဳးစပ္လိေမၼာ္သီးWO Orange စံႏႈန္း မီစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စာခ်ဳပ္ ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ မုန္႔ရန္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြသန္း(၅၀)ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ႏိုင္ငံျခား မ်ိဳးစပ္လိေမၼာ္ သီးစံႏႈန္းမီ အဆင့္ျမင့္ေဂဟစုိက္ပ်ိဳးမႈ သ႐ုပ္ျပအေျခစိုက္စခန္း ေဖာ္ေဆာင္္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း အသံုးျပဳဧရိယာ မွာ (၂၀၀၀)မိုရိွပါသည္(ငွားရမ္းမႈပံုစံျဖင့္ျဖစ္သည္။) စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံျခား မ်ိဳးစပ္လိေမၼာ္ သီးစံႏႈန္းမီ သ႐ုပ္ ျပစိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ (၅၀၀)မို (သင္တန္းစင္တာ၊ ပ်ိဳးပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ စမ္းသပ္လယ္ေျမစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ စံႏႈန္းမီသ႐ုပ္ျပစိုက္ပ်ိဳးေဒသ ႏွင့္ ခရီးသြား႐ႈခင္း ခူးဆြတ္ေဒသပါဝင္)၊ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးစပ္လိေမၼာ္သီးႀကီးၾကပ္စိုက္ပ်ိဳးေဒသ၊ စက္မႈအသံုးျပဳေျမယာ (၁၅၀၀)မိုပါဝင္ပါသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္၏ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းအခက္အခဲ မ်ားကိုလည္း ထိေရာက္ စြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  zsj.dh.gov.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top