အာဆီယံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကႍကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္အထိ တိုးခ်ဲ႔သြားမည္

东盟国际物流大通道将延伸到泰国曼谷和缅甸仰光

2017-08-29

  တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕သည္ အာဆီယံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကႍကို ခ်ိတ္ဆက္ဖြင့္ လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ရာ မၾကာမီကာလတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထိ တိုးခ်ဲ႕ခ်ိတ္ဆက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕မွ အာဆီယံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးစၾကႍ အလယ္ပိုင္းကုန္တင္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အာဆီယံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကႍ အေနာက္ပိုင္း ကုန္တင္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ံဳခ်င့္ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အရင္း အျမစ္ရွာေဖြေရးပြဲ၏ စီးတီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအုပ္စုကုမၸဏီမွ သိရွိရပါသည္။

  အာဆီယံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကႍ အလယ္ပိုင္းကုန္တင္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းသည္ ခ်ံဳခ်င့္နန္ဖုန္―ယူနန္ေမာ္ဟန္―လာအိုဗီယင္က်န္း―ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္အထိ ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ပိုင္းလမ္းေၾကာင္း သည္ ခ်ံဳခ်င့္နန္ဖုန္―ယူနန္ေရႊလီ―ျမန္မာရန္ကုန္အထိျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ခ်ံဳခ်င့္အာဆီယံ အာဆီယံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကႍသည္ ခ်ံဳခ်င့္ ေတာင္ ဘက္ ပိုင္းတြင္ ခ်ိတ္သြယ္သည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုးလမ္းမႀကီး၏ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ခ်ံဳခ်င့္ႏွင့္အာဆီယံႏိုင္ငံအသီးသီးအၾကား ကုန္းလမ္းကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကႍ ထူေထာင္ ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ကာ ခ်ံဳခ်င့္အာဆီယံကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴေရး စင္တာျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါ သည္။ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စၾကႍ အလယ္ပိုင္း လမ္းေၾကာင္း၏စုစုေပါင္းအရွည္မွာ (၂၈၀၀) ကီလိုမီတာရိွၿပီး တစ္လမ္းသြား ခရီးၾကာခ်ိန္မွာ (၉၆)နာရီရိွကာ ေရေၾကာင္း တစ္လမ္းသြားခရီး ရက္(၃၀)ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးအခ်ိန္ကာလကို အမ်ား အျပား ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ခ်ံဳခ်င့္ အာဆီယံ ကုန္လမ္းကုန္တင္ယာဥ္ အလယ္ပိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အေနာက္ပိုင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ျခင္းအားျဖင့္ အေ႔ရွေတာင္အာရွေဒသထြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ သစ္သီး၀လံ၊ စားသံုးဆီ၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း စသည့္ကုန္စည္မ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပလြယ္ကူ၊ လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ခ်ံဳခ်င့္သို႔ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ ၿပီး ခ်ံဳခ်င့္၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသတစ္ခုလံုးသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္လႊမ္းၿခံဳသြားေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အသြားခရီးစဥ္၏ အဓိကသယ္ယူမည့္ကုန္စည္မ်ားမွာ စကၠဴကုန္ေခ်ာမ်ား၊ ဖန္ေခ်ာင္းမ်ား၊ဖိုင္ဘာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္သံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္ကိရိယာမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး အျပန္ခရီးလမ္း၏ အဓိကသယ္ယူမည့္ကုန္စည္မ်ားမွာ အေ႔ရွေတာင္အာရွေဒသ ထြက္ သြင္းကုန္ သစ္သီးဝလံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.cqrb.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top