တလံုကြန္ယက္ႏွင့္ေရႊလီၿမိဳ႔အစိုးရတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ေဂဟကြင္းဆက္ပူးေပါင္းထူေထာင္္သြားမည္

大龙网与瑞丽签署合作协议 共建中缅跨境电商生态链

2017-08-29

  ဇြန္လ၊ ၂၁ရက္ေန႔က ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႔အစိုးရႏွင့္ တလုံကြန္ယက္တို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ေဂဟ စနစ္ ကြင္းဆက္ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရိွခဲ့ပါသည္။ ေရႊလီၿမိဳ႔အစိုးရ၏ ေထာက္ခံ အားေပးမႈေအာက္တြင္ တလံုကြန္ယက္မွ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ျပည္တြင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commence စက္မႈ ဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ျပည္ပျဖန္႔ျဖဴးေရးေစ်းကြက္စနစ္တို႔ျဖင့္ အင္တာနက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္စင္ျမင့္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားကာ ျပည္တြင္းျပည္ပအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္၊ ျပည္ပကုန္ သြယ္ေရး၊ ျပသမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိတ္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေငြေၾကးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေဒသခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္ရရိွေစရန္ကူညီေထာက္ပံ့ကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္အရ တလံုကြန္ယက္ ျပည္ပလမ္းေၾကာင္းစနစ္၏ ေထာက္ပ့ံမႈေအာက္၌ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ E-Commerce ေဂဟစနစ္ကြန္ယက္သည္ ေရႊလီၿမိဳ႕အေျခခ်ျခင္း၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးအထူးျပခန္းစင္တာ၊ ေဒသတြင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce B2B ကုန္သြယ္ေရးစင္ျမင့္ ထူ ေထာင္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့မႈကြင္းဆက္ေငြ ေၾကး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce အေကာက္ခြန္ အေျခခံအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္တို႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.ccmb360.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top