တင္ပို႔မည့္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဌာန၏ ေတာင္းဆိုမႈလိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာမ်ား အသိေပးထုတ္ျပန္

关于进口缅甸大米检验检疫要求的公告

2017-09-04

 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးဇီဝပိုးမႊားအႏၲရာယ္သံုးသပ္မႈရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔ကြင္း ဆင္းေလ့လာမႈ၏ အေျခခံေအာက္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဌာန၏ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုး မႊားကင္းစင္ေရးဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျမန္မာ့ဆန္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္ေရး ေတာင္း ဆိုမႈ လိုအပ္ခ်က္စာခ်ဳပ္(Protocol)ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္ မ်ာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ တင္ပို႔ ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

 ၁။ နယ္စပ္၀င္ခြင့္ရရိွထားေသာ ကုန္စည္အမည္မ်ားသည္ ႀကိတ္ခြဲအေခ်ာကိုင္ထားၿပီး စပါးခြံႏွင့္ အျခား အစအန မ်ားမပါ၀င္ေသာ ဆန္ျဖဴမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 ၂။ ကုန္ေခ်ာစက္႐ံု၊ ကုန္ေလွာင္႐ံုအေပၚ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔၊ အေခ်ာကိုင္၊ သိုေလွာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလည္း ရရိွထားရမည္ျဖစ္သည္။

 ၃။ အပင္ပိုးမႊားကင္းစင္မႈအေပၚ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ

 (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေသာ ဆန္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအႏၲရာယ္ရိွပိုးမႊားမ်ား ကင္းစင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကာပရာက်ိဳင္း(Trogoderma Granarium)၊ Cryptolestes pusilloides၊ ပဲထိုးပိုး(Callosobruchus Oraculates)၊ ဆူးေလျမက္(Cenchrusechinatus)၊ ေလယာဥ္ပံုစံျမက္တစ္မ်ိဳး(Chromolaena Odorata(L.) King & Pobinason)၊ Strigahermonthica၊ ေျပာင္းပင္အတု(Sorghum Helepens)၊ Saccharum Spontameum တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေသာ ဆန္မ်ားတြင္ စပါးခြံ၊ ဖြဲ၊ ႐ိုးတံ၊ အရြက္မ်ား၊ ျမက္႐ိုး၊ အေစ့မ်ားႏွင့္ အျခားအပင္မ်ား၏ ၾကြင္းက်န္ပစၥည္းမ်ား၊ ေျမႀကီးအတံုးအခဲမ်ားစသည့္ပစၥည္းမ်ား မပါရိွရပါ။

 ၄။ စားေသာက္ကုန္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ေသာဆန္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စား ေသာက္ကုန္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ ညီရမည္ျဖစ္သည္။

 ၅။ အပင္ပိုးမႊားကင္းစင္လက္မွတ္ေထာက္ခံခ်က္အေပၚ ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည့္ဆန္မ်ားအေပၚ ပိုးမႊား ကင္းစင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အပင္ပိုးမႊားကင္းစင္မႈလက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အပင္ပိုးမႊားကင္းစင္မႈဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေၾကာင္း အေထာက္အထားအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးမည့္အျပင္ ထုတ္လုပ္ သည့္ေဒသ အတိအက် ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္ကာ မွတ္ခ်က္္ေၾကညာမႈျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ၆။ မိႈင္းတိုက္ေထာက္ခံခ်က္ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ မတင္ပို႔မီ မိႈင္းတိုက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး မိႈင္းတိုက္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာလည္း ပူးတြဲပါရိွမည္ျဖစ္သည္။

 ၇။ ထုပ္ပိုးမႈဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေသာ ဆန္မ်ားအား ထုပ္ပိုးထား ေသာ အိတ္မ်ားသည္ အိတ္အသစ္မ်ားသာျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားမည္သည့္ ဇီဝအႏၲရာယ္ရိွပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ အျခား အဆိပ္ ရိွပစၥည္းမ်ား ညစ္ညမ္းထားျခင္းမရိွေသာ အိတ္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုပ္ပိုးထားေသာ အိတ္ေပၚတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ဆန္ဟူေသာစာသား၊ ဆန္အမ်ိဳးအစား၊ ကုန္ေခ်ာစက္႐ံု၊ လုပ္ငန္းအမည္၊ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္အမွတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကို တ႐ုတ္ ဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 www.qihuo.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top