ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တြင္ အလားအလာအရိွဆံုး ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအႀကီးဆံုးေဒသျဖစ္ေန

缅甸市场剖析 最具潜力的东南亚纺织新热点地区

2017-09-17

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခ်ည္ မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ မရင့္က်က္ေသးေသာေၾကာင့္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ေရာင္းလိုအားတြင္ ႀကီးမားေသာကြာဟမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ ကိရိယာမ်ား၊ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္ကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေခ်ာထည္မ်ားအထိစသည့္ က႑မ်ားတြင္ ျပည္ပကုန္သြယ ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျပည္ပတံခါးဖြင့္စီးပြားေရးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ရပ္ဝန္း တစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု စီမံကိန္းအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးအမ်ားအျပားယူေဆာင္ေပးလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္း အီးယူႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပထဝီအေနအထားသည္ လက္ရွိတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဒသသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျမႇင့္တက္လာၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ(၁၄)ဘီလီယံ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္စသည့္ ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔သည့္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္ကုန္ေခ်ာမ်ားသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လက္ရိွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ(၁၀)ႏိုင္ငံအၾကား အခ်ိဳ႕ေသာ Sensitive productsထုတ္ကုန္မ်ားမွ အပ ၉၀%အထက္ရိွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္အားတိုးျမႇင့္လာကာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈသည္လည္း သိသိ သာသာ တိုးျမႇင့္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.sohu.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top