ယူနန္ျပည္နယ္ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးေသာသရက္သီးအမ်ိဳးအစားသစ္ ေစ်းကြက္ေရာင္းအားေကာင္းေန ေစ်းကြက္တင္ကာလ(၇)လအထိရွည္ၾကာႏိုင္ခဲ့

云南选育芒果新品种热销省外 芒果上市期长达7个月

2017-09-24

  ျမန္မာစိန္တလံုးသရက္၊ ထိုင္းနန္တုပ္သရက္၊ တ႐ုတ္ ထိုင္ႏုန္(၁)၊ က်င္းဟြမ္၊ ေကြ႔ေဖးစသည့္ သရက္အမ်ိဳး အစားမ်ားမွာ ကုန္သည္မ်ား၏ အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သရက္ သီးအမ်ိဳးအစားသစ္ျဖစ္သည့္ Palayingda ဖလားဟသၤာသရက္သီးမွာ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရာင္းအားျမႇင့္တက္လ်က္ရိွၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းေစ်းကြက္၌ပင္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယူနန္သိပၸံသုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ သရက္သီးအမ်ိဳးအစားသစ္(၁၂)မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ိဳး အစားသစ္၏ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဈးကြက္ေပၚထြက္ခ်ိန္ကို ရွည္ၾကာေစ ခဲ့ပါသည္။ ယခင္(၃)လတာမွ (၇)လတာအထိ ရွည္ၾကာ ေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးေထာက္ပံ့ႏိုင္မႈ အရွည္ၾကာဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယူနန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံသုေတသနေကာလိပ္ အပူပိုင္းေဒသ စီးပြားျဖစ္သီးႏွံ သုေတသနဌာနမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၏ မိတ္ဆက္ေပးမႈအရ Palayingda ဖလားဟသၤာသရက္သီးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ မိုးေခါင္ေရရွားဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ပံုသ႑ာန္လွပေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ Palayingda ဖလားဟသၤာသရက္သီးမွာ အခြံအေရာင္မညီညာသည့္အျပင္ ေလွပိုး၊ ဒက္ပိုးစသည့္ ပိုးမႊားအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ မႈမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းသရက္သီးအိတ္စြတ္နည္းကို အေျခခံ၍ အျပင္ဝါ၊ အလယ္မည္း၊ အတြင္းျဖဴသည့္ (၃)ထပ္သရက္စြပ္အိတ္တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ သရက္သီးမ်ား အသြင္ လွပေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေစ်းေကာင္းလည္း ရရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ccwb.yunnan.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

Top