တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဘလူးဘယ္ရီသီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလ်င္ျမန္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘလူးဘယ္ရီလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာ

中国蓝莓产业发展迅速 成全球蓝莓企业投资热土

2017-11-02

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘလူးဘယ္ရီညီလာခံကို ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ီက်င့္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘလူးဘယ္ရီအဖြဲ႔အစည္းIBO၏အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ(၁၀)ႏိုင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျပည္တြင္းျပည္ပ သက္ ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေပါင္း(၃၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဘလူးဘယ္ရီသီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈလ်င္ျမန္လ်က္ရိွၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ယခုႏွစ္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဘလူးဘယ္ရီသီး ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလ်င္ျမန္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေလာကတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ႏိုင္ငံ သစ္ျဖစ္ လာေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ နာမည္ေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္ ဘလူးဘယ္ရီလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ စတင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရိွၿပီျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္အလားအလာအေပၚ အလြန္ပင္႐ႈျမင္ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ဘလူးဘယ္ရီးအဖဲြ႔အစည္း IBOဥကၠဌမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘလူးဘယ္ရီေစ်းကြက္၏ ႀကီးမားေသာ အလားအလာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွလုပ္ငန္းမ်ား လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ Naturipe Farms ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ အေပၚ အာ႐ံုစိုက္လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္မွာ (၅)ႏွစ္ဆက္တိုက္ရိွၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ Naturipe Farms ကုမၸဏီ ဘလူးဘယ္ရီထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ ငန္းႏွင့္ က႑အမ်ားအျပားတြင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာစားသံုးမႈအင္အားရိွေနသည္။ သူတို႔သည္ နည္းပညာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ေနသားက်ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုလြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာကာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေတြး ေခၚမႈအေပၚ လက္ခံႏိုင္မႈမွာလည္း ပိုမိုျမႇင့္မားလာခဲ့ၾကသည္။ထို႕ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဘလူးဘယ္ရီေစ်းကြက္အေပၚ ယံုၾကည္မႈပိုမိုရရိွခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.chinanews.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top