ကုလားေအာ္သီးထက္ (၁၀)ဆစပ္ေသာင႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးေရးအက်ိဳးအျမတ္မွာ မီးကင္ေဆးရြက္ႀကီး၏ (၂)ဆခန္႔ရိွ

比“小米辣”辣十倍的辣椒 种植收益是烤烟两倍

2017-11-02

  ဟုန္လ်ိအမွတ္(၁)စက္မႈင႐ုတ္သီးမွာ ယခုလက္ရိွကမၻာေပၚတြင္ စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ င႐ုတ္သီးမ်ား အနက္ အစပ္ဆံုးေသာ င႐ုတ္သီးအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၎၏စပ္ႏႈန္းမွာ ကုလားေအာ္သီးထက္ (၈-၁၀)ဆခန္႔ရိွၿပီး လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ား တိုက္႐ိုက္စားသံုးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ စက္မႈင႐ုတ္သီးအတြင္းရရိွေသာ Capsaicin ဓာတ္မွာ အဓိက အားျဖင့္ ထိခိုက္ မႈမရိွေသာ သဘာဝစားေသာက္ကုန္ျဖည့္စြတ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါး၊ အလွကုန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အ ေထာက္အကူျပဳစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

  စက္မႈင႐ုတ္သီးစိုက္ပ်ိဳးမႈ၏ခက္ခဲမႈသည္ မီးကင္ေဆးရြက္ထက္နိမ့္ၿပီး ပိုးမႊားသက္ေရာက္မႈနည္းျခင္း၊ အျမတ္ ေငြရရိွမႈမ်ားျပားျခင္းစသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရိွပါသည္။ ပွ်မ္းမွ်တစ္မိုလွ်င္ အျမတ္ေငြမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၅၀၀၀-၈၀၀၀) ယြမ္ခန္႔(တစ္မိုလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း(၁၀၀)ခန္႔)ရိွၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ မီးကင္ေဆးရြက္ႀကီး၏ ႏွစ္ဆျဖစ္ပါသည္။ သာမန္ကုလားေအာ္သီးစိုက္ပ်ိဳးမႈအျမတ္ေငြ(တစ္မို)၏ (၂-၃)ဆျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤ င႐ုတ္ သီးအမ်ိဳး အစား၏ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားၿပီး ေစ်းကြက္အလားအလာက်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ccwb.yunnan.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top