၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမ႓ာ့ ပၪၥမအႀကီးဆံုးစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းျဖစ္လာႏိုင္

2020年东盟有望成世界第五大经济体

2017-11-04

  အာဆီယံထူေထာင္မႈ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုး တက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း တည္ၿငိမ္လာေၾကာင္း အေမရိကန္ Bloomberg သတင္းဌာနမွ ၾသ ဂုတ္လ၊ ၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

  အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၀)ႏိုင္ငံသည္ တစ္ကမ႓ာလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆံုးေသာ စီးပြားေရးအသိုက္ အ ဝန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏႈန္းမွာ ၆% ရိွပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ (၆၂၀)သန္းရိွၿပီး စီးပြားေရးစုစုေပါင္းပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၆၀၀)ဘီလီယံ(တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ (၁၇၄၇)ဘီလီယံခန္႔ရိွကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအလားအလာ ႀကီးမားေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ကမ႓ာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမ႓ာ့ပၪၥမအႀကီးဆံုးေသာ စီး ပြားေရးအသိုက္အဝန္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးတစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္လာေစရန္အတြက္ အခ်ိန္အ မ်ားအျပားလိုအပ္ပါသည္။ အေစာပိုင္းကာလက အာဆီယံႏိုင္ငံမွ ဘံုအသိုက္အဝန္းထူေထာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရးအတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ခုတည္း ေသာ ေစ်းကြက္ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ကာ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္အားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ တားဆီးကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန လ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.bloomberg.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top