၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ မည္သည့္က အက်ိဳးအျမတ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္နည္း

环保重压之下,2018年农业养殖什么最赚钱?

2017-11-30

  ဦးစြာ ၾကက္္ေမြးျမဴမႈအပိုင္းကို အမ်ိဳးအစား(၂)မ်ိဳးျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ (၁) ဥစား ၾကက္ေမြးျမဴျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကက္ဥေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္အက်မတည္ၿငိမ္ဘဲ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ စံခ်ိန္တင္အနိမ့္ဆံုး ေစ်း ႏႈန္းအထိေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ဥစားၾကက္္ၿခံရိွ ၾကက္အေကာင္ေရပမာဏ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေသာအ ေျခအေနေအာက္ တြင္၂၀၁၈ခုႏွစ္၌ ၾကက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္တက္မည္မွာ မုခ်ဧကန္ပင္၊ ေမြးျမဴသူမ်ား အခြင့္အေရးေကာင္းကို လက္ မလႊတ္သင့္ေပ။ (၂) ရစ္ငွက္ေမြးျမဴျခင္းျဖစ္သည္။ ရစ္ငွက္သည္ စီးပြားေရးတန္ဖိုးျမင့္မားၿပီး ေတာ႐ိုင္း တိရိစၧာန္မ်ားတြင္ အရသာအေကာင္းဆံုး၊ တိရိစၧာန္ဂ်င္ဆင္းဟုပင္ ေခၚဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စားသံုးႏိုင္ရန္ အေကာင္ေရပမာဏ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ရစ္ငွက္ေမြးျမဴျခင္းသည္လည္း စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  ဒုတိယအေနနဲ႔ ဆိတ္ေမြးျမဴေရးသည္လည္း ဝင္ေငြအလားအလာေကာင္းသည္။ (၃)ႏွစ္အတြင္း ဆိတ္သား ေစ်းႏႈန္းသည္ အက်ပိုင္းတြင္သာရိွေနၿပီး လက္ရွိဆိတ္သားေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက အျမတ္ရရိွရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ဆိတ္ေမြးျမဴသူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေမြးျမဴရန္ လြယ္ကူေသာ ဆိတ္မ်ားကိုသာ အဓိက ထားေမြးျမဴရန္ အႀကံေပးအပ္ပါသည္။

  ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္မွာ အသားစားျမည္းေမြးျမဴျခင္းျဖစ္သည္။ ျမည္းသည္ ျမက္စားေသာတိရိစၧာန္ျဖစ္ၿပီး လြယ္ကူစြာ ေမြးျမဴႏိုင္သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားေမြးျမဴရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ အသားစားျမည္းတစ္ေကာင္၏ ေရာင္းေစ်းမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၅၀၀-၂၀၀၀)အၾကားရိွၿပီး အေခ်ာကိုင္ထုတ္လုပ္ပါက တန္ဖိုး(၂-၃)ဆခန္႔ ျမႇင့္တက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေမြးျမဴသင့္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာသြားၾကရန္ ႏွစ္သစ္အတြက္ လုပ္ငန္းအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳ အပ္ပါသည္။

  Yang zhi xiao shu sheng er မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top