တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ မၾကာမီကာလတြင္ ကိုလံဘီယာေထာပတ္သီးမ်ားတင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေန

中国有望在近期进口哥伦比亚牛油果

2017-11-30

  ကိုလံဘီယာႏို္င္ငံသည္ ေထာပတ္သီးအဓိကထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ တြင္ရိွေသာ ေထာပတ္သီးအမ်ားစုမွာ မကၠဆီကို၊ ပီ႐ူးႏွင့္ခ်ီလီႏိုင္ငံတို႔မွျဖစ္ၿပီး ကိုလံဘီယာမွ ေထာပတ္သီးမ်ား တ႐ုတ္ ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမရိွေသးပါ။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအရည္အေသြးစစ္ေဆးႀကီးၾကပ္မႈဌာနမွ ေနာက္လတြင္ ကိုလံဘီယာႏို္င္ငံသို႔သြားေရာက္ ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ ကိုလံဘီယာေထာပတ္သီးမွာ မၾကာမီကာလတြင္ တ႐ုတ္ ေစ်း ကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

  ကိုလံဘီယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပ ထားခ်က္အရ ကိုလံဘီယာေထာပတ္သီးေစ်းကြက္၏အလားအလာကို အထူးအေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရိွ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဦးစီးဌာနအၾကား သက္ဆိုင္ရာနည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္မႈမ်ား ႏွင့္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွလည္း ကိုလံဘီယာေထာပတ္သီးအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဘးကင္းအႏၲရာယ္အကဲျဖတ္မႈေဖာ္ျပခ်က္အရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ကို လံဘီယာေထာပတ္သီးမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္သို႔တင္ပို႔မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာ တူညီမႈ ရရိွခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား သတ္မွတ္ေရးဆြဲကာ ကို လံဘီယာေထာပတ္သီးကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေစ်းကြက္သို႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

  www.1nongjing.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top