တ႐ုတ္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္စားသံုးမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ႀကီးထြားျမႇင့္တက္လာ

种植与消费双增长 中国咖啡行业热起来

2017-12-24

  စားသံုးမႈျမႇင့္တက္လာသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနေအာက္တြင္ ဘီယာ၊ေခါက္ဆြဲေျခာက္စသည့္ အမ်ိဳးအစား မ်ား ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း မုန္႔ဖုတ္စားေသာက္ကုန္စသည္တို႔အပါအဝင္ အသစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ေကာ္ဖီမ်ား သည္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ အေျခခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ႀကီးမားလာခဲ့သည္။

  ကိန္းစာရင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသမွတစ္ဆင့္ ဟိုင္နန္ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ လက္ရိွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးမႈအႀကီးမားဆံုးေဒသမွာ ဟိုင္နန္ႏွင့္ ယူနန္ေဒသမ်ားျဖစ္ ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာအဆက္မျပတ္ ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္း၊ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈပမာဏ အဆက္မျပတ္ျမႇင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ အေလးထားမႈမ်ားကို ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  ၿပီးခဲ့သည့္(၁၀)စုႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေစ်း ကြက္မွ အဆက္မျပတ္ အာ႐ံုစိုက္အေလးထားလာခဲ့ရာ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးထြား တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့သည့္အျပင္ စားသံုးသူမ်ားသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သစ္သီး ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈအသင္း ေကာ္ဖီေစ့အသင္းခြဲ အတြင္းေရးမွဴး မစၥဖုက်င့္ရာမွ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသတင္းစာ သတင္းေထာက္ အား လက္ရိွတစ္ကမၻာလံုးေကာ္ဖီစားသံုးမႈေစ်းကြက္၏ တိုးတက္ႏႈန္းသည္ ၂%ရိွၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ေကာ္ဖီစားသံုးမႈ တိုးတက္ႏႈန္းသည္ ကမၻာ့ပွ်မ္းမွ်တိုးတက္ႏႈန္း၏ (၁၀)ဆျဖစ္ၿပီး ၂၀%ခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၃၀%အထိပင္ ရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  www.xsgou.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top