တစ္ကီလို တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၀၀၀)တန္ က်ဲဖန္႔ကုန္႔ဆန္ ရိတ္သိမ္းပံု

物有所值!1000元1公斤的遮放贡米这样收割

2018-01-04

  ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ မန္စီၿမိဳ႕ က်ဲဖန္႔ေက်းရြာအုပ္စုသည္ ေရွးေခတ္က ရွင္ဘုရင္ထံ ဆက္သ ရသည့္ ဆန္ေတာ္ေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီး ကုန္႕ဆန္(စားေတာ္ဆက္ဆန္)ေက်းရြာဟူေသာ ဂုဏ္နာမ္ပုဒ္ရ ရိွခဲ့ပါသည္။ ထိုအျပင္ ေဟာင္ပီ(စပါးအမည္)သည္ ပွ်မ္းမွ်အျမင့္ (၂.၄)မီတာရိွၿပီး အျမင့္ဆံုး အျမင့္ (၂.၈)မီတာရိွကာ ကမၻာ့မွတ္တမ္းေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးအျမင့္ဆံုး ေရစပါးဟူေသာ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၅ ရက္ေန႔က လွ်ာဖ်ားေပၚရိွ ကုန္႔ဆန္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းယဥ္ေက်းမႈဟူ ေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကုန္႔ ဆန္ရိတ္သိမ္းပြဲကို က်ဲဖန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းဆန္မူလထုတ္လုပ္မႈအေျခစိုက္စခန္း ျဖစ္ေသာ ယြင္ဝူရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။

  ေဟာင္ပီစပါး ႀကီးထြားကာလရွည္ၾကာေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းမႈ အရင္းေငြျမင့္မားကာ တစ္မိုပွ်မ္းမွ် ထုတ္ လုပ္မႈပမာဏမွာ (၁၅၀)ကီလိုဂရမ္ခန္႔သာရိွၿပီး တစ္ကမၻာလံုး အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးေသာဆန္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေစ်းကြက္ေရာင္းေစ်းမွာ တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၀၀၀)ယြမ္ခန္႔ရိွပါသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ က်ဲဖန္႔ကုန္႔ဆန္၏ ဂုဏ္အရည္အေသြးကို ေဖာ္ျပသြားသည့္အျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းယဥ္ေက်းမႈမွာလည္း ထူးျခား တစ္ခုပင္္ျဖစ္ပါသည္။ လူအားျဖင့္ ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ေဒသခံျပည္သူျပည္သားမ်ားမွ လက္ျဖင့္ေထာင္းျခင္း၊ ေရ ျဖင့္ ႀကိတ္ျခင္းစသည့္ ေရွးေဟာင္းလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖင့္ ေဟာင္ပီဆန္ကို အေခ်ာကုိင္လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့ကာ က်ဲဖန္႔ ကုန္႔ဆန္၏ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းအရင္းအျမစ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းယဥ္ေက်းမႈကို အျပည့္အဝေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆို ပါရိတ္သိမ္းပြဲသည္ က်ဲဖန္႔ကုန္႔ဆန္၏ ေၾကာ္ျငာမႈကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ က်ဲဖန္႔ၿမိဳ႕နယ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၿပီး အေတာ္အသင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိသည့္ ေန ထိုင္မႈဘဝ သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.dhtjb.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top