လင္ခ်န္းမွ ယူနန္ျပည္နယ္ခြံမာသီးကုန္သြယ္စင္တာထူေထာင္ မကၠေဒးမီးယား ခြံမာသီးစိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ပထမေနရာ၌ ရပ္တည္ေန

临沧将建云南坚果交易中心 种植澳洲坚果面积全球第一

2018-01-30

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ယူနန္ျပည္နယ္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႔အစိုးရႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယြင္ေအာက္တာ ခြံမာသီး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ မႈကုမၸဏီလီမိတက္တို႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕ မကၠေဒးမီးယား အခြံမာ သီးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကိုအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္ကာ မကၠေဒး မီးယားခြံမာသီး ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းအား လင္ခ်န္းၿမိဳ႕၏အထူးလကၡဏာႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုး နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ကုန္းျမင့္ေဒသ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းျဖစ္လာရန္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ထို႔အျပင္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕တြင္ ယူနန္ ခြံမာသီးကုန္သြယ္ေရး စင္တာ ထူေထာင္ကာ အင္တာနက္+ ပံုစံ မကၠေဒးမီးယား ခြံမာသီး E-Commerce စင္ျမင့္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  ယူနန္ျပည္နယ္ခြံမာသီးလုပ္ငန္းရွင္အသင္း၏စာရင္းတြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ မကၠေဒးမီး ယား ခြံမာသီးစိုက္ပ်ိဳးမႈဧက (၂၆)သိန္းမိုရိွၿပီး ထိုအနက္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕စိုက္ပ်ိဳးဧကမွာ သိန္း(၂၀)မိုရိွပါသည္။ ကမၻာေပၚရိွ အျခား ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးဧကစုုစုေပါင္းကို ေက်ာ္လြန္ကာ ကမၻာ့ပထမေနရာတြင္ ရယူထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ႏိုင္ငံတကာ မကၠေဒးမီးယားအခြံမာသီးေဆြးေႏြးပြဲကို တစ္ကမၻာလံုး မကၠေဒးမီးယား အဓိကထုတ္လုပ္မႈႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္း အသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး (၃)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ကမၻာ့မကၠေဒးမီးယားလုပ္ငန္း၏ထူးခၽြန္ ပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္၊ အထူးလကၡဏာႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yndaily.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top