ျဖဴေကာင္ကို အထူးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားႏိုင္မည္လား။ ျဖဴေကာင္ေမြးျမဴေရးအလားအလာ သံုးသပ္ခ်က္

特种养殖豪猪赚钱吗?豪猪养殖前景分析

2018-01-30

  ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ မည္သည့္တိရစၧာန္ေမြးျမဴျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္္သနည္း။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျဖဴေကာင္ ေမြးျမဴေရး ေစ်းကြက္အလားအလာ သံုးသပ္ၾကည့္ၾကရေအာင္္လား။

  ေစ်းကြက္႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္။ ႀကီးမားေသာေစ်းကြက္အလားအလာ၊ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားရိွပါသည္။ ေတာ႐ိုင္းျဖဴေကာင္မ်ားမွာ မ်ိဳးတံုးေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖဴေကာင္ေမြးျမဴေရးေစ်းကြက္သည္ အလားအလာႀကီးမားၿပီး တိရစၧာန္အမ်ိဳးအစားသစ္ေမြးျမဴေရးအတြက္ အလားအလာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

  ေမြးျမဴေရးအားသာခ်က္မ်ားမွာ- လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္၊ အခက္အခဲႏွင့္ လုပ္အားစြမ္းရည္ျဖစ္သည္။

  ၁။ ေရာဂါခုခံႏိုင္စြမ္းေကာင္းသည္။ အစဥ္အၿမဲ သန္႔ရွင္းေပးၿပီး၊ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖ်ား နာျခင္း မရိွပါ။

  ၂။ တိရိစၧာန္ေကၽြးစာအရင္းအျမစ္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေမြးျမဴေရးရင္းႏွီးေငြနည္းပါးသည္။ ေျပာင္းဖူး၊ ဂ်ံဳ၊ ေရစပါး၊ ကန္စြန္းဥ၊ ေဂၚဖီ ထုပ္စသည့္ သီးႏွံမ်ားကို စားသံုးသည္။ ေကၽြးစာမွာ ႐ိုးရွင္းၿပီး အဟာရျပည့္ဝကာ အစာအရင္းအျမစ္ရရိွမႈ လြယ္ကူ က်ယ္ျပန္႔ သည္။

  ၃။ ေမြးျမဴေရးတြင္ လုပ္အားရင္းႏွီးေငြနည္းပါးျပီး၊ လုပ္အားစိုက္ထုတ္မႈနည္းပါးသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျဖဴေကာင္ (၄၀၀- ၅၀၀) ေကာင္အထိ မ်ိဳးပြားႏိုင္သည္။

  အႀကီးစားေမြးျမဴေရးကၽြမ္းက်င္သူသည္ ျဖဴေကာင္အမ်ိဳးအစား(၁၀၀)ေမြးျမဴထားၿပီး ေကၽြးစာအရင္းေငြႏွင့္လုပ္သားဝန္ ထမ္းလစာအျပင္ ႏွစ္စဥ္ အသားတင္အျမတ္ေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၂)သိန္းေက်ာ္ရရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖဴေကာင္ မ်ိဳးပြားေမြးျမဴျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလတိုေတာင္းၿပီး ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးကာ၊ အျမတ္ေငြရရိွမႈ ျမင့္မားေသာ ေမြးျမဴေရး အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  www.cnhnb.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top