ကြမ္ရွီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ သရက္သီးအေျခစိုက္စခန္းျဖစ္လာ

120万亩!广西百色跃升中国最大芒果基地

2018-02-03

  ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ သရက္သီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အရိွန္အဟုန္ျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရိွၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ ပ်ိဳးေရးဧရိယာသည္လည္း အဆက္မျပတ္တိုးခ်ဲ႕လာလ်က္ရိွရာ သရက္သီးေစ်းႏႈန္းမွာ အျမင့္ေစ်းတြင္ တည္ၿငိမ္စြာ ရပ္ တည္ေနလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကိန္းဂဏိန္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သရက္သီး စိုက္ ပ်ိဳးမႈဧကမွာ မိုေပါင္းသိန္း(၃၀)ရိွၿပီျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ (၁၃)သိန္းရိွၿပီး ပွ်မ္းမွ် အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ တစ္ဦးလွ်င္ သရက္သီး(၁)ကီလိုဂရမ္ခန္႔ စားသံုးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လက္ရိွတြင္ ဟိုင္နန္၊ ကြမ္ရွီး၊ ယူနန္၊ စီခၽြမ္းေဒသတို႔သည္ သရက္သီးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ အဓိကေဒသ(၄)ခု ျဖစ္ကာ ထိုအနက္ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္ပိုင္ဆယ့္ၿမိဳ႕၏ ႐ုပ္က်န္းျမစ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းအနီးတစ္ဝိုက္သည္ သရက္သီးတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈ အလ်င္ျမန္ဆံုးေဒသျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္တင္ပို႔သည့္အခ်ိန္ကာလမွာ ေမလမွ ဇူလိုင္လအၾကားျဖစ္ပါသည္။ ဟိုင္နန္ေဒသ ထြက္ သရက္၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ေမလေစ်းကြက္တင္ပို႔သည့္ကာလကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပိုင္ဆယ့္ၿမိဳ႕ သရက္သီးစိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာမွာ (၁၂.၀၇၆)သိန္းမိုရိွၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ႐ုန္႔က်န္းေဒသ၊ ထ်န္ရန္ ခ႐ိုင္၊ ထ်န္တံုးခ႐ိုင္၊ ထ်န္လင္ခ႐ိုင္တြင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုး၏ သရက္သီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဧရိယာမွာ မိုေပါင္း (၅)သိန္းျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္မွာ (၄.၆)သိန္းတန္ျဖစ္ကာ သရက္သီးစုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ(၃)ဘီလီယံ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး သရက္သီး ထုတ္လုပ္မႈဧရိယာမွာ (၆)သိန္းမို၊ ထုတ္လုပ္မႈတန္ ခ်ိန္(၅.၅)သိန္း၊ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၄)ဘီလီယံအထက္တြင္ ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း သိရပါသည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းျဖစ္သည့္ (၄.၈)သိန္းမို၊ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၈၄၀)သန္းျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ က ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ တစ္ဆခန္႔ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမွာ (၄)ဆခန္႔တိုးျမႇင့္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ ဟိုင္နန္၊ ယူနန္၊ စီခၽြမ္းစသည့္ေဒသမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႀကီးဆံုးေသာ သရက္သီးထုတ္လုပ္မႈအေျခစိုက္ စခန္းကို ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  http://mangguodahui.kuaizhan.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top