အေရွ႕ေတာင္အာရွ သစ္သီးမ်ားသာလွ်င္ တင္သြင္းျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထြက္ သစ္သီးမ်ားလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားလာ

东南亚水果不再独大,中国水果出口东盟颇受欢迎

2018-03-17

  အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ကာ အပူပိုင္းေဒသထြက္ သစ္သီးအမ်ားအျပား ထြက္ ရိွၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို ရရိွခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ က်ယ္ျပန္႔ လွၿပီး သစ္သီးအမ်ိဳးအစားမ်ားျပားလွသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထြက္ ပန္းသီး၊ သစ္ေတာ္၊ လိေမၼာ္၊ သခြားေမႊး၊ စပ်စ္၊ သလဲ စသည့္ သစ္သီးမ်ားမွာလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈကို ရရိွခဲ့ပါသည္။

  အာဆီယံႏိုင္ငံ သစ္သီးကုန္သည္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္သစ္သီးမ်ားကို အသုတ္လိုက္ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး သာမန္အားျဖင့္ တစ္ညတည္းမွာပင္ ကုန္စည္အားလံုးကို ခြဲေဝေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးလမွာ သစ္သီးေရာင္းဝယ္ေရးအေကာင္းဆံုးကာလျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္သစ္သီးကုန္သည္မ်ား၏တစ္ရက္တာကုန္စည္တင္သြင္း မႈပမာဏသည္ပင္လွ်င္ ကြန္တိန္နာအမ်ားအျပားရိွေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  ယခုႏွစ္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာထြက္ကုန္တင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဆီယံံ(၁၀)ႏိုင္ငံအတြင္း (၅)ႏိုင္ငံ မွာ ကာလရွည္အဆင့္(၁၀)အတြင္း၌ ရိွသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွာစ သည္ တို႔ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္မွ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေသာစုိက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစား၏ အခ်ိဳးအစားကိုႏိႈင္း ယွဥ္ ၾကည့္ပါက ကုန္သည္မ်ား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ဝယ္ယူေသာ ပံုစံျဖစ္လာၿပီး ကုန္သည္အေရအတြက္မွာ ပွ်မ္းမွ် တစ္ႀကိမ္ လွ်င္ (၁၀)ဦးခန္႔မွ (၁၀၀)ဦးအထိ တိုးခ်ဲ႕မ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  changyoudongmenggeguo မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top