ယူနန္ျပည္နယ္ယမန္ႏွစ္၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပမာဏ ကာလတူထက္ ၁၉.၉% ျမႇင့္တက္

云南去年外贸进出口同比增长19.9%

2018-03-19

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပမာဏသည္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၅၇.၈၇)ဘီလီယံ (ကန္ ေဒၚလာ ၂၃.၃၉ ဘီလီယံခန္႔)ရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁၉.၉% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအနက္ ပို႔ကုန္ ပမာဏ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ (၇၇.၂၁)ဘီလီယံ(ကန္ေဒၚလာ ၁၁.၄၃ ဘီလီယံ)ရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁.၅%ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ သြင္းကုန္ပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၈၀.၆၆)ဘီလီယံ(ကန္ေဒၚလာ ၁၁.၉၆ ဘီလီယံ ခန္႔)ရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၄၅% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈကြာဟခ်က္လိုေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၃.၄၅)ဘီလီယံရိွေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္၏အႀကီးဆံုးေသာ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္ျဖစ္ပါ သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ႏွင့္အာဆီယံကုန္သြယ္ေရးပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၈၈.၄၇)ဘီလီယံရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၁၃% ျမႇင့္တက္ခဲ့ကာ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးပမာဏ၏ ၅၆%ခန္႔ ေနရာယူထားပါသည္။ ထိုအနက္ ျမန္မာ၊ ဗီယက္ နမ္၊ လာအိုသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံတို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးႏိုင္ငံ ေရွ႕တန္း (၃) ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏျမႇင့္တက္မႈမွာ ၅၅.၉% ျဖစ္ၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယ၏ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏမွာ (၈)ဆစီအသီးသီးျမႇင့္တက္လ်က္ရိွၿပီး ၅၃.၇%ႏွင့္ ၂၀.၅%အသီးသီး ျမႇင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ကူမင္းအေကာက္ခြန္ဌာန၏ မိတ္ဆက္ေပးခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပမာဏမွာ ရာသီ အလိုက္ တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕လာလ်က္ရွိသည္။ ရာသီပတ္တစ္ခုလွ်င္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၏ က်ဆင္းေသာအေျခအေနတြင္ ဆက္လက္တည္ရိွေနၿပီး ဒုတိယရာသီပတ္၏ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပမာဏမွာ ျမႇင့္တက္လာခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တည္ၿငိမ္စြာတိုးတက္လာလ်က္ရွိကာ တတိယရာသီပတ္တြင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ပမာဏမွာ တစ္ဆင့္ပိုမို ျမႇင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ စတုတၳရာသီပတ္တြင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပမာဏမွာ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယူနန္သတင္းကြန္ယက္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top