လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနာဂတ္(၅)ႏွစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဦးစားေပးက႑တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္

澜沧江—湄公河合作未来五年发展计划出炉!纺织服装业产能合作将是优先领域之一!

2018-03-19

  မၾကာမီေသးမီက လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ကာ အစည္းအေဝးတြင္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ (၅)ႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤသည္မွာ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရားတည္ေထာင္ခ်ိန္မွစတင္၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ေသာ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရား၏အနာဂတ္(၅)ႏွစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဓိကစာတမ္း တစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရား စတင္ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးလံုၿခံဳမႈ၊ စီး ပြားေရး ႏွင့္ ဆက္လက္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏အဓိကမဏၰိဳင္ျဖစ္ၿပီး အျပန္ အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စီးပြားေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ ခ်ျခင္း စသည့္ က႑(၅)ခု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ (၆)ႏိုင္ငံ တစ္ကမၻာလံုး အထည္အလိပ္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔ မႈပမာဏ၏ ၄၀%ေက်ာ္ကို ေနရာယူထားပါသည္။ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အထည္ ခ်ဳပ္က႑တြင္ တူညီေသာ ျပည္ပအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရိွေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွာ စံျပလုပ္သားအေျခခံထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ လုပ္ငန္းအခြင့္အေရး၊ ဝင္ေငြစသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ကေမၻာဒီးယားဖႏြမ္းပင္၏ေၾကညာခ်က္တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ကမၻာလံုး တန္ဖိုး ကြင္းဆက္ေနရာအဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ႏိုင္ငံတကာ ထုတ္လုပ္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အရိွန္ျမႇင့္တက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေဒသထုတ္လုပ္မႈကြန္ယက္ႏွင့္ တန္ဖိုး ကြင္းဆက္ေနရာအဆင့္ျမင့္တင္မႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအ လာမ်ားရိွလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.ccpittex.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top