ခ်ံဳခ်င့္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာေကာ္ဖီလက္ငင္းေရာင္းဝယ္ေရးေဒသျဖစ္လာ

重庆成为中国最大咖啡现货交易地

2018-03-19

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ (၂)ႏွစ္ၾကာထူေထာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ၏ ေကာ္ဖီေရာင္းဝယ္မႈ ပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၁၃)ဘီလီယံကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေကာ္ဖီလက္ငင္း ေရာင္းဝယ္ေရးေဒသ ျဖစ္လာေၾကာင္း ခ်ံဳခ်င့္ေကာ္ဖီေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာမွ သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္ျပည္ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသရိွေသာ ခ်ံဳခ်င့္သည္ ေကာ္ဖီေစ့ထုတ္လုပ္မႈမရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ တြင္ ေကာ္ ဖီေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေကာ္ဖီေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာမွာ ေကာ္ဖီE-Commerce ေရာင္းဝယ္ေရးစင္ျမင့္၊ ေကာ္ဖီနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce စင္ျမင့္၊ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကြင္း ဆက္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းစင္ျမင့္၊ေကာ္ဖီေရာင္းဝယ္ေရးတြက္ခ်က္မႈစင္တာႏွင့္ေကာ္ဖီကိန္း ဂဏန္း စင္တာတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေၾကာင္း ခ်ံဳခ်င့္ေကာ္ဖီေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာဖုန္တယ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  ယမန္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ခ်ံဳခ်င့္ေကာ္ဖီေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း(၃၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွၿပီျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး၏ ေရာင္းဝယ္ေရးပမာဏမွာ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ (၉.၇) ဘီလီယံရိွေၾကာင္းသိရပါသည္။ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕သည္ ယူနန္၊ ရွန္႔ဟိုင္စသည့္ေဒသမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ တ႐ုတ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေကာ္ဖီလက္ငင္းေရာင္းဝယ္ေရးေဒသျဖစ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လက္ရိွ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေကာ္ဖီႀကိဳတင္ေရာင္းဝယ္စင္တာမွာ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ နယူး ေယာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသီးသီးတည္ရိွေၾကာင္း မစၥတာဖုန္တယ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ေရာင္း ဝယ္ေရးစင္တာမွ မၾကာမီ ေကာ္ဖီႀကိဳတင္ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕ ၏ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ေကာ္ဖီ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ံဳခ်င္၏ရည္ရြယ္မွာ ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုးေကာ္ဖီ ႀကိဳတင္ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ ျဖစ္လာရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  jjckb.xinhuanet.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top