ၾကက္ဇာမဏီ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဝင္ေငြေကာင္းေန

农民养殖“凤凰鸡”,年纯收入达七八十万!

2018-03-25

  ၾကက္သည္ လူတိုင္းအဘို႔ အသံုးအမ်ားဆုံးေသာ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ၾကက္သားကို လူတိုင္းလိုလို စားသုံးၾကသည္။ ေဈးကြက္ထဲတြင္ သာမွန္အားျဖင့္ တစ္ကီလို ယြမ္ေငြ (၁၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၾကက္အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးကိုမူ လူတိုင္း စားဖူးၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုၾကက္ကို ၾကက္ဇာမဏီဟု ေခၚဆိုၾကျပီး ေတာင္သူ မ်ားက ၎ကို ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အျမတ္ဝင္ေငြအျဖစ္ ယြမ္ေငြဆယ္သိန္းေက်ာ္ ရ႐ွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ က်န္႐ွီးေဒသ႐ွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေဈးကြက္တြင္ ႐ွားပါးသည့္ ၾကက္ဇာမဏီမ်ားကို ေမြးျမဴ ထား ၾကသည္။ ထိုၾကက္၏ ပုံပန္းသြင္ျပင္သ႑ာန္မွာ အလြန္လွပျပီး အရသာေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြး အ ေကာင္းဆုံးေသာ အသားတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳကာ ၾကက္ဇာမဏီ ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။

  ရစ္ငွက္္မ်ားသည္ ဖမ္းဆီးရန္ ခက္ခဲလွေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေတာရြာေဒသမ်ားတြင္ ရစ္ငွက္ တစ္ေကာင္ ဖမ္း မိပါက ေဈးႏႈန္းမွာ ယြမ္ေငြသုံးရာခန္႔ရွိသည္၏ ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ရစ္ငွက္ကို စတင္ ေမြးျမဴ လာ ၾကသည္။ ရစ္ငွက္သည္ အသားအရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည္သာမက ေဆးဖက္ဝင္သည္။ ေမြးျမဴေရး ရစ္ငွက္၏ အရသာႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတြင္ သဘာဝေနထိုင္ေသာ ရစ္ငွက္၏အရသာမွာ ကြာျခားမႈမ႐ွိေပ။ ရစ္ငွက္တစ္ေကာင္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂ ကီလိုဂရမ္ခန္႔႐ွိျပီး လက္႐ွိေဈးကြက္ေပၚ႐ွိ ေပါက္ေဈးႏွင့္ တြက္လွ်င္ တစ္ကီလိုလွ်င္ ယြမ္ေငြ ၁၀၀မွ ၁၆၀အၾကား ျဖစ္ၿပီး တစ္ေကာင္လွ်င္ ယြမ္ေငြႏွစ္ရာ သုံးရာခန္႔ ရ႐ွိႏုိင္သည္။ အေကာင္ေရ ၅၀၀၀ ေမြးျမဴထားေသာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အျမတ္ေငြ ယြမ္ေငြ ခုႏွစ္သိန္း ၊ရွစ္သိန္းအထက္ရရွိ ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရစ္ငွက္ကို ၾကက္တို႔၏ ဇာမဏီဟူေသာ အမည္ႏွင့္ ေပးအပ္ထားသည္မွာ ထိုက္တန္လွေပသည္။

  www.cnhnb.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top