စီးပြားေရးရာ တရုတ္အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ားစုစည္းျခင္း က ျပည္သူမ်ား ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ကာ အရူးအမူး သြားေရာက္ ၀ယ္ယူရန္မလိုေတာ တရုတ္သစ္သီးေစ်းႏႈန္းမ်ား ဧၿပီလတြင္ ဆက္တိုက္ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းေန တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ၀မ္တင္း၌ စီမံကိန္းႀကီး(၃)ခုကို ယြမ္ေငြ သန္း၆၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ႏိုင္ငံတကာကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း အေကာက္ခြန္ဂိတ္ျဖတ္သန္းမႈ လြယ္ကူရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း အြန္လိုင္းလက္ဖက္ေျခာက္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ယြမ္ေငြ(၁.၃)ဘီလီယံရရိွ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဒုတိယအဆင့္ ရပ္တည္ ခ်ဥ္ေစာ္ခါးသီး ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေန ေရႊလီၿမိဳ႕ႏွင့္ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႕တို႕ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လက္ဖက္ျဖင့္ သားေရတုတစ္မ်ိဳး ဖန္တီးျပဳလုပ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေျပာင္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တိုက္က်ဆင္း ဂ်ံဳေစ်းႏႈန္းသည္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ 'အသက္ကယ္ရာျမက္ပင္' ျဖစ္ တ႐ုတ္၀ါဂြမ္းသြင္းကုန္အရည္အေသြးမ်ား စိုးရမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိ ေက်ာက္ခဲမွေရႊျဖစ္သည့္ ေျမပဲကုန္ေခ်ာထုတ္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ တရုတ္ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ား တီယန္က်င္းဆိပ္ကမ္းဂိတ္သို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဆိုက္ေရာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စပ်စ္၀ိုင္ေစ်းကြက္ အလားအလာေကာင္းေန စက္သံုးဆီဆိုင္အျမတ္အစြန္း ငါးႏွစ္အတြင္းအျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္ရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိေန Pineberry သစ္သီးေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမြန္ေန
Top