စီးပြားေရးရာ ulrif;jynfyukefoG,frI wkd;jrifhvm&m 5 v qufwkduf wpfEkdifiHvkH;\ eHygwfwpf ae&mwGif&Sdae ျမန္မာကုန္သည္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူခ်ိန္သို႔သြားေရာက္ င႐ုတ္ကုန္သြယ္မႈပူးေပါင္းရန္သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုံတည္ေဆာက္သြားမည္ jrefrm rS w½kwfodkY oGm;a&mufavhvm r[mAsL[majrmufyl;aygif;aqmif&GufrIoabmwlnDcsuf vufrSwfa&;xdk; tnma'oxGuf xef;oD;qHrsm; w½kwfEdkifiHodkY yxrOD;qHk;wifydkYrnf wwd,tBudrf pGefYOD;wDxGifvkyfief;NydKifyGJ ,leefjynfe,f a&G;cs,fNydKifyGJ wuf[kef;jynfe,fcGJü usif;yjyKvkyf yxrtBudrf pGefYOD;wDxGifvkyfief;NydKifyGJ wuf[kef;jynfe,fcGJ a&G;cs,fNydKifyGJusif;y w&kwf-jrefrm yl;aygif;okawejyKxm;onfh qefpyg;rsdK;aphopfrsm;u jrefrmhv,f,mzGHYjzdK;wkd;wufa&;ukd jrSiffhwifEkdif w&kwfEkdifiH wuf[kefESifh jrefrmEkdifiH\2018 ckESpf v,f,mvkyfief; yl;aygif; aqmif&GufrI pDrHudef;wGif xl;jcm;tm;omcsufrsm;yg&Sd w½kwfjrefrme,fpyf0efaqmifrItrSwfwHqdyf&½Sd&ef aqmif½Gufae တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပထမဆံုးစပါးခြံျဖင့္ ခဲ-ကာဗြန္ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ လည္ပတ္သံုးစြဲႏိုင္မႈ(၆)ဆခန္႔ ျမႇင့္တက ပထမႏွစ္ဝက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး ၅၆% တိုးျမႇင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ စီမံကိန္း(၉)ခု လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ စာခ်ဳပ္ေငြေၾကး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၈.၀၄၅)ဘီလီယံရရိွ တ႐ုတ္စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ တျခားႏိုင္ငံမွ ပဲပုပ္ထုတ္ကုန္မ်ား တင္သြင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို အားေပး ကမၻာ့တစ္ဝန္းရိွ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား အနာဂတ္(၁၀)ႏွစ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းနိမ့္က်မည္ျဖစ္ အနာဂတ္တြင္ ပဲတီစိမ္းေေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းႏိုင္ တစ္ကမၻာလံုးသၾကားေထာက္ပံ့မႈ အမ်ားအျပားက်န္ရိွေန
Top