စီးပြားေရးရာ ကြမ္ရွီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ သရက္သီးအေျခစိုက္စခန္းျဖစ္လာ ျဖဴေကာင္ကို အထူးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားႏိုင္မည္လား။ ျဖဴေကာင္ေမြးျမဴေရးအလားအလာ သံုးသပ္ခ်က္ လင္ခ်န္းမွ ယူနန္ျပည္နယ္ခြံမာသီးကုန္သြယ္စင္တာထူေထာင္ မကၠေဒးမီးယား ခြံမာသီးစိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ပထမေနရာ၌ ရပ္တည္ေန အာလီဘာဘာမွ ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းျဖင့္ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ အျမန္ေခ်ာပို႔မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ တစ္ကီလို တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၀၀၀)တန္ က်ဲဖန္႔ကုန္႔ဆန္ ရိတ္သိမ္းပံု ယူနန္ျပည္နယ္ သစ္က်ားသီးအေခ်ာကိုင္ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာ တ႐ုတ္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္စားသံုးမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ႀကီးထြားျမႇင့္တက္လာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ မၾကာမီကာလတြင္ ကိုလံဘီယာေထာပတ္သီးမ်ားတင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သစ္သီးစားသံုးမႈ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ မည္သည့္က အက်ိဳးအျမတ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္နည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမ႓ာ့ ပၪၥမအႀကီးဆံုးစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းျဖစ္လာႏိုင္ ကုလားေအာ္သီးထက္ (၁၀)ဆစပ္ေသာင႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးေရးအက်ိဳးအျမတ္မွာ မီးကင္ေဆးရြက္ႀကီး၏ (၂)ဆခန္႔ရိွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဘလူးဘယ္ရီသီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလ်င္ျမန္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘလူးဘယ္ရီလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာ ယူနန္ျပည္နယ္ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးေသာသရက္သီးအမ်ိဳးအစားသစ္ ေစ်းကြက္ေရာင္းအားေကာင္းေန ေစ်းကြက္တင္ကာလ(၇)လအထိရွည္ၾကာႏိုင္ခဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တြင္ အလားအလာအရိွဆံုး ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအႀကီးဆံုးေဒသျဖစ္ေန
Top