စီးပြားေရးရာ ပထမႏွစ္ဝက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး ၅၆% တိုးျမႇင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ စီမံကိန္း(၉)ခု လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ စာခ်ဳပ္ေငြေၾကး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၈.၀၄၅)ဘီလီယံရရိွ တ႐ုတ္စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ တျခားႏိုင္ငံမွ ပဲပုပ္ထုတ္ကုန္မ်ား တင္သြင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို အားေပး ကမၻာ့တစ္ဝန္းရိွ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား အနာဂတ္(၁၀)ႏွစ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းနိမ့္က်မည္ျဖစ္ အနာဂတ္တြင္ ပဲတီစိမ္းေေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းႏိုင္ တစ္ကမၻာလံုးသၾကားေထာက္ပံ့မႈ အမ်ားအျပားက်န္ရိွေန တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ပထမႏွစ္ဝက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေပးေငြယူ ကာလတူထက္ ၁၇.၃% ျမႇင့္တက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ သစ္သီးတင္ပို႔မႈပမာဏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပထမေနရာတြင္တည္ရိွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး ယြမ္ေငြ (၆၀)ဘီလီယံခန္႔ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈဝန္ေဆာင္မႈစင္ျမင့္ တည္ေထာင္သြားမည္ မိႈေမႊးေျခာက္ႏွင့္ ႂကြက္နားရြက္မႈိေျခာက္မ်ား The Belt and Road စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ လူႀကိဳက္မ်ားလာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေမာင္းသူမဲ့တစ္လုိင္းေျပးရထား ပထမအၾကိမ္ တင္ပို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းမွာယူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအရည္အေသြးျမင့္ ပ်ားထုတ္ကုန္နည္းပညာတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမဟာမိတ္အဖြဲ႕တည္ေထာင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ပ်ားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္သြားမည္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြအား ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲကာ ျပည္ပေငြေၾကး ဝယ္ယူျခင္း မျပဳလုပ္ရ ယူနန္မွစကၤာပူသို႔ sea-rail intermodal transport ရထားစတင္ခုတ္ေမာင္း ေဒသထြက္ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ေကာ္ဖီေစ့မ်ား ပင္လယ္ရပ္ျခားသို႔ လြယ္ကူစြာ တင္ပို႔ႏုိင
Top