စီးပြားေရးရာ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဆံုးေသာ အသားတင္သြင္းဂိတ္မွာ က်င္ဟုန္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သစ္သီးတင္သြင္းမႈ အေရအတြက္ႏွင့္ပမာဏတန္ဖိုး ယမန္ႏွစ္ထက္ ျမႇင့္တက္ခဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံေက်ာ္ျဖတ္ေက်ာ္ E- Commerce လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥေရာပအာရွကုမၸဏီအုပ္စုမွ ေရႊလီၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ ေရႊလီၿမိဳ႕၌္ စက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္း ကြမ္ရွီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ သရက္သီးအေျခစိုက္စခန္းျဖစ္လာ ျဖဴေကာင္ကို အထူးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားႏိုင္မည္လား။ ျဖဴေကာင္ေမြးျမဴေရးအလားအလာ သံုးသပ္ခ်က္ လင္ခ်န္းမွ ယူနန္ျပည္နယ္ခြံမာသီးကုန္သြယ္စင္တာထူေထာင္ မကၠေဒးမီးယား ခြံမာသီးစိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ပထမေနရာ၌ ရပ္တည္ေန အာလီဘာဘာမွ ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းျဖင့္ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ အျမန္ေခ်ာပို႔မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ တစ္ကီလို တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၀၀၀)တန္ က်ဲဖန္႔ကုန္႔ဆန္ ရိတ္သိမ္းပံု ယူနန္ျပည္နယ္ သစ္က်ားသီးအေခ်ာကိုင္ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာ တ႐ုတ္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္စားသံုးမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ႀကီးထြားျမႇင့္တက္လာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ မၾကာမီကာလတြင္ ကိုလံဘီယာေထာပတ္သီးမ်ားတင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သစ္သီးစားသံုးမႈ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ မည္သည့္က အက်ိဳးအျမတ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္နည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမ႓ာ့ ပၪၥမအႀကီးဆံုးစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းျဖစ္လာႏိုင္
Top