စီးပြားေရးရာ အာဆီယံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကႍကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္အထိ တိုးခ်ဲ႔သြားမည္ ျမန္ျမန္မာ့ဖရဲသီးေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ျမႇင့္တက္ ရာသီသီခ်ိန္တြင္ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္(၇၀)အထိ ျမႇင့္တက္သြားႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္း ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္မွ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးစပ္လိေမၼာ္သီးWO Orange စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သေဘာ ျမန္မာ့ဖရဲ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ GAP ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ရရွိ တ႐ုတ္ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမင့္သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေန ေရႊလီၿမိဳ႔တြင္ ပထမဆံုးေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ဇုန္ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အင္တာနက္ကြန္ယက္ Sanook ကို Tencent က ဝယ္ယ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စားက်က္ျမက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်ိဳင္းေကာင္ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္စရစ္တင္ပို႔မႈေၾကာင့္္ ဝင္ေငြမ်ားတိုးပြားေန ေရစပါးႏွင့္ ငါးေျမြထိုး ေပါင္းစပ္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရိွႏိုင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏို႔စိမ္းေစ်းကြက္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ တစ္ကီလို (၄)ယြမ္ခန္႔အထိျမႇင့္တက္ေန ေဆာင္းရာသီသို႔ေရာက္ရိွလာေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိတ္သားေစ်းႏႈန္းမ်ားျမႇင့္တက္ (၁၄) မိုခန္႔ရွိေသာ လယ္ကြက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ၾကာပင္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ဝင္ေငြ ယြမ္(၆) သိန္းခန္႔ရရွိႏိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကြမ္ရီွးတြင္ ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္၀ေသာ ဆန္ေစ်းမွာ ၀က္သားေစ်းႏွင့္ညီမွ်ေန
Top