စီးပြားေရးရာ ဆိုယာပဲေခါက္ဆြဲ ျပည္ပတြင္ လက္မလည္ေအာင္ ေရာင္းခ်ေနရ ယမန္ႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ သြင္းကုန္ ယြမ္ေငြ (၉၀၀)ဘီလီယံရွိေန နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀ယ္ယူမႈ၏ စီးပြားေရးဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ အဓိကျဖစ္လာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ပထမႏွစ္၀က္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အစီရင္ခံစာ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ဆီမ်ားကို ရတနာအျဖစ္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မႈ ဘီယာ ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းမႈက တရုတ္စီးပြားေရးကို မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ေနသနည္း သဘာ၀ရာဘာေစးထုတ္လုပ္မႈ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္မႈ ၂၀၁၅ခုနွစ္တြင္ ရာဘာေစးထုတ္ယူမႈ (၁.၆၄%) ျမင့္တက္ခဲ့ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေမႊးရနံ႔ကုထံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳအစီရင္ခံစာ ပိုလန္ပန္းသီးမ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မည္ ငွက္ေပ်ာသီးဝယ္လိုအားေလ်ာ့က်ၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္ တီထြင္ခဲ့ေသာ Nissin စားေသာက္ကုန္ကုမၸဏီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ဘူးစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည္ ေထာပတ္သီး ေရာင္းအား ႐ုတ္တရက္ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားမႈျမင့္မားလာ တ႐ုတ္ေရထြက္ကုန္အေခ်ာကိုင္လုပ္ငန္း၏ အလားအလာ(၅)ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ပထမေနရာ၌ ဆက္လက္ရပ္တည္ေန တ႐ုတ္သစ္ၾကားသီးစိုက္ပ်ိဳးမႈ အလားအလာ မည္သို႕ရွိမည္နည္း။ ဇြန္လပိုင္းအတြင္း တ႐ုတ္ႏို္င္ငံအာလူူး ေစ်းကြက္အေျခအေန
Top