စီးပြားေရးရာ ကုလားေအာ္သီးထက္ (၁၀)ဆစပ္ေသာင႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးေရးအက်ိဳးအျမတ္မွာ မီးကင္ေဆးရြက္ႀကီး၏ (၂)ဆခန္႔ရိွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဘလူးဘယ္ရီသီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလ်င္ျမန္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘလူးဘယ္ရီလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာ ယူနန္ျပည္နယ္ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးေသာသရက္သီးအမ်ိဳးအစားသစ္ ေစ်းကြက္ေရာင္းအားေကာင္းေန ေစ်းကြက္တင္ကာလ(၇)လအထိရွည္ၾကာႏိုင္ခဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တြင္ အလားအလာအရိွဆံုး ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအႀကီးဆံုးေဒသျဖစ္ေန တင္ပို႔မည့္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဌာန၏ ေတာင္းဆိုမႈလိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာမ်ား အသိေပးထုတ္ျပန္ တလံုကြန္ယက္ႏွင့္ေရႊလီၿမိဳ႔အစိုးရတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ေဂဟကြင္းဆက္ပူးေပါင္းထူေထာင္္သြားမည္ အာဆီယံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကႍကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္အထိ တိုးခ်ဲ႔သြားမည္ ျမန္ျမန္မာ့ဖရဲသီးေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ျမႇင့္တက္ ရာသီသီခ်ိန္တြင္ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္(၇၀)အထိ ျမႇင့္တက္သြားႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္း ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္မွ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးစပ္လိေမၼာ္သီးWO Orange စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သေဘာ ျမန္မာ့ဖရဲ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ GAP ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ရရွိ တ႐ုတ္ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမင့္သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေန ေရႊလီၿမိဳ႔တြင္ ပထမဆံုးေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ဇုန္ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အင္တာနက္ကြန္ယက္ Sanook ကို Tencent က ဝယ္ယ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စားက်က္ျမက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်ိဳင္းေကာင္ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္
Top