စီးပြားေရးရာ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ သၾကားေမွာင္ခိုတင္ပို႔မႈမ်ားျပား ႏွစ္စဥ္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ (၁၀) သိန္းေက်ာ္ရွိေန ေရႊလီအေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈျပတင္းတံခါးစင္ျမင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္၀န္ေဆာင္မႈေပးေန ကမၻာတစ္၀န္းအိမ္ျခံေျမေစ်းအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕မ်ား ေဟာင္ေကာင္၊ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ပီကင္းၿမိဳ႕မ်ား ဆန္ခါ တင္ပါ၀င္ေန ယူနန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္း၍ ေနာ့ခ်မ္းခါျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၇၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တည္ေဆာက္သြားမည w½kwfjrefrme,fpyf0efaqmifrItrSwfwHqdyf&½Sd&ef aqmif½Gufae jrefrmw½kwfEdkifiHyl;aygif;í jrefrmhobm0ysm;&nfxkwfvkyfrIwdk;wufa&; aqmif&GufoGm b*Fvm;a'h&fS?w½kwf?tdE´d,?jrefrmwdkU\pD;yGm;a&;pBuøwnfaqmufrIvkyfief; yl;aygif;a jrefrmEdkifiHwGif EdkifiHydkifarG;jrLa&;NcHESifhpuf½Hkvkyfief;tcsdKU yk*¾vduvkyf jrefrmEdkifiHwGif EdkifiHydkifa&aMumif;ydkYaqmifa&;vkyfief;rsm;udk yk*¾vduESifht b*Fvm;a'h&fS?w½kwf?tdE´d,?jrefrmwdkU\pD;yGm;a&;pBuøwnfaqmufrIvkyfief; yl;aygif;a w&kwfEdkifiHaqmufvkyfa&;bPf ,leefjynfe,fbPfcGJ ESifh jrefrmEdkifiHor0g,rbPfwdkY e,fpyfrsOf;ay:rS ,Ofaus;rIaps;wef; w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,fcGJa&TvDus,fa*gifx jrefrmEdkifiH ucsifjynfe,fjrpfBuD;em;NrdKUwGif w½kwfjynf wuf[kef;jynfe,fcGJukefo w½kwfjrefrma&eHESifhobm0"gwfaiGUydkufvdkif; wefzdk;jr§ifhtcGefaiG(Value Added-Ta e,fpyfrsOf;ay:rS ,Ofaus;rIaps;wef; w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,fcGJa&TvDus,fa*gifx
Top