စီးပြားေရးရာ သဘာ၀ရာဘာေစးထုတ္လုပ္မႈ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္မႈ ၂၀၁၅ခုနွစ္တြင္ ရာဘာေစးထုတ္ယူမႈ (၁.၆၄%) ျမင့္တက္ခဲ့ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေမႊးရနံ႔ကုထံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳအစီရင္ခံစာ ပိုလန္ပန္းသီးမ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မည္ ငွက္ေပ်ာသီးဝယ္လိုအားေလ်ာ့က်ၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္ တီထြင္ခဲ့ေသာ Nissin စားေသာက္ကုန္ကုမၸဏီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ဘူးစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည္ ေထာပတ္သီး ေရာင္းအား ႐ုတ္တရက္ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားမႈျမင့္မားလာ တ႐ုတ္ေရထြက္ကုန္အေခ်ာကိုင္လုပ္ငန္း၏ အလားအလာ(၅)ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ပထမေနရာ၌ ဆက္လက္ရပ္တည္ေန တ႐ုတ္သစ္ၾကားသီးစိုက္ပ်ိဳးမႈ အလားအလာ မည္သို႕ရွိမည္နည္း။ ဇြန္လပိုင္းအတြင္း တ႐ုတ္ႏို္င္ငံအာလူူး ေစ်းကြက္အေျခအေန မိေခ်ာင္းေမြးျမဴေရးေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔လာ ေရေမွ်ာ့ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာေစသည့္လမ္းေၾကာင္း Addidas ၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္႐ံုမွ စက္႐ုပ္ျပဳလုပ္ေသာ ဖိနပ္မ်ား လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္တင္မည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ပထမဦးဆံုးနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ျမန္မာစကားေျပာသင္တန္းကို တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ ဖြင့္လွစ္ ရွင္းက်န္းျပည္နယ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ၀ါဂြမ္း ကြန္တိန္နာသီးသန္႔တြဲ ရထားေျပးဆြဲ
Top