စီးပြားေရးရာ တ႐ုတ္၀ါဂြမ္းသြင္းကုန္အရည္အေသြးမ်ား စိုးရမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိ ေက်ာက္ခဲမွေရႊျဖစ္သည့္ ေျမပဲကုန္ေခ်ာထုတ္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ တရုတ္ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ား တီယန္က်င္းဆိပ္ကမ္းဂိတ္သို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဆိုက္ေရာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စပ်စ္၀ိုင္ေစ်းကြက္ အလားအလာေကာင္းေန စက္သံုးဆီဆိုင္အျမတ္အစြန္း ငါးႏွစ္အတြင္းအျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္ရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိေန Pineberry သစ္သီးေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမြန္ေန ကမၻာ့၀ါဂြမ္းေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေန တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ သၾကားေမွာင္ခိုတင္ပို႔မႈမ်ားျပား ႏွစ္စဥ္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ (၁၀) သိန္းေက်ာ္ရွိေန ေရႊလီအေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈျပတင္းတံခါးစင္ျမင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္၀န္ေဆာင္မႈေပးေန ကမၻာတစ္၀န္းအိမ္ျခံေျမေစ်းအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕မ်ား ေဟာင္ေကာင္၊ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ပီကင္းၿမိဳ႕မ်ား ဆန္ခါ တင္ပါ၀င္ေန ယူနန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္း၍ ေနာ့ခ်မ္းခါျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၇၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တည္ေဆာက္သြားမည w½kwfjrefrme,fpyf0efaqmifrItrSwfwHqdyf&½Sd&ef aqmif½Gufae jrefrmw½kwfEdkifiHyl;aygif;í jrefrmhobm0ysm;&nfxkwfvkyfrIwdk;wufa&; aqmif&GufoGm b*Fvm;a'h&fS?w½kwf?tdE´d,?jrefrmwdkU\pD;yGm;a&;pBuøwnfaqmufrIvkyfief; yl;aygif;a
Top