စီးပြားေရးရာ တရုတ္ႏိုင္ငံက အီရန္ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃) ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 'အိုးျဖင့္စိုက္ေသာဟင္းရြက္' ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအားေကာင္းေသာရာသီျဖစ္လာခဲ့ အေမရိကန္ေတာင္သူမ်ား တရုတ္ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္စိုက္ပ်ိဳးလာ၊ ၄င္းအပင္မ်ား၏ စီးပြားေရးအလားအလာေကာင္းမြန္ေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းက႑ ၃ ခုက ေနာင္လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေသခ်ာေပါက္ အက်ိဳးအျမတ္ ၾကီးၾကီးမားမား ရရွိလာႏိုင္ ယူနန္ျပည္နယ္ သဘာဝမိႈ ထုတ္လုပ္မႈ တရုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္၏ ၇၀%ရယူထား ၾသစေၾတးလ်တိုက္ သရက္သီး ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ၅၀%ေက်ာ္ ျမင့္တက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမငါးလတာအတြင္း တရုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ တင္ပို႔မႈ အေျခအေန အရည္အေသြးျမင့္ ပီ႐ူးေထာပတ္သီးမ်ား တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႕၀င္ေရာက္ ဆိုယာပဲေခါက္ဆြဲ ျပည္ပတြင္ လက္မလည္ေအာင္ ေရာင္းခ်ေနရ ယမန္ႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ သြင္းကုန္ ယြမ္ေငြ (၉၀၀)ဘီလီယံရွိေန နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀ယ္ယူမႈ၏ စီးပြားေရးဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ အဓိကျဖစ္လာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ပထမႏွစ္၀က္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အစီရင္ခံစာ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ဆီမ်ားကို ရတနာအျဖစ္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မႈ ဘီယာ ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းမႈက တရုတ္စီးပြားေရးကို မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ေနသနည္း သဘာ၀ရာဘာေစးထုတ္လုပ္မႈ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္မႈ ၂၀၁၅ခုနွစ္တြင္ ရာဘာေစးထုတ္ယူမႈ (၁.၆၄%) ျမင့္တက္ခဲ့ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေမႊးရနံ႔ကုထံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳအစီရင္ခံစာ
Top