သတင္းဓါတ္ပံုမ်ား ,leefjynfe,f [dkcdke,fpyf*dwf yxrESpf0uf jynf0ifjynfxGufc&D;onfOD;a& (30.6) odef; OD;&dS jrefrmEdkifiHonf tdrfeD;csif;EdkifiHrS 0uft&SifESifh 0ufom;xkwfukefrsm;wifoGif;&ef acwÅ ydwfyifwm;jrpfxm; w½kwfEdkifiH a&TvDNrdKU Mu,fa*gifEdkifiHwum ausmufrsufausmufpdrf;ynmoifausmif;rS jrefrmEdkifiH rEÅav;NrdKU ponfha'orsm;odkY vma&mufum ausmif;om;ausmifolrsm; vufcH ac:,l w½kwfEdkifiH vQyfppfpGrf;tm;aqmufvkyfa&;ukrÜPDtkyfpkrS jrefrmEdkifiH a&tm;vQyfppf pDrHudef;(5)ck vkyfaqmif&ef cGifhjyKcsuf&&dS rdkemudkEdkifiHonf Oa&myEdkifiHrsm;teuf yxrqHk;aom 5G wpfEdkifiHzHk;vTrf;onfhEdkifiH jzpfvm jrefrmEkdifiHwGif vl 4 OD;vSsif 1 OD;rSm qif;&JMuyfwnf;aeonf jrefrmEkdifiH pDrHudef;ESifh b@a&;0efBuD;Xme uqkd jrefrmwyfrawmftaejzifh ppfa&;vIyf&Sm;rItm; 2 v xyfrHwkd;jrSifh &yfqkdif; Oya'jyKaumifpDtm; tMurf;zuf0ifa&mufrItay: a[mifaumif e,fy,ftoD;oD;rS jypfwif&IHUcs? w&m;Oya'vkdufemapmifhxdef;&efESifh wnfNidrfat;csrf;a&;ukd twlumuG,f&ef wkdufwGef;ajymMum; 2014 ckESpf -2018 ckESpftwGif; aoqkH;oGm;aom okdYr[kwf aysmufqkH;oGm;aom a&TUajymif;aexkdifol uav;i,fta&twGuf 1600 eD;yg&Sd tD*spfEkdifiH orkdif;ESpfaygif; 4000 &Sd ‘yd&rpfBuD;tm; c&D;oGm;rsm;twGuf zGifhvSpf 2019 ckESpf jrefrmEkdifiH q&mawmfoHCmawmfrsm; ukd,fpm;vS,ftzGJY w&kwfEkdifiHokdY oGm;a&mufvnfywf w½kwftrsdK;om;jynfolYuGef*&ufwdbufudk,fydkiftkyfcsKyfa&;a'oukd,fpm;vS,ftzGJY jrefrmEdkifiHodkY cspfMunfa&;c&D;pOfvma&muf jrefrmEdkifiH pD;yGm;a&;ESifh ul;oef;a&mif;0,fa&;0efBuD;Xme 'kwd,0efBuD; OD;atmifxl;u atmufwdk bmvrwdkifrD w½kwfEdkifiHokdY qefwefcsdef(1)odef;wifydkYoGm;rnf[k ajymMum; w½kwf&SrdefavaMumif;vdkif;rS &Srdef-&efukefwdkuf½dkufavaMumif;zGifhvSpf 2050ckESpfwGif urÇmhvlOD;a&onf 9.7bDvD,H &Sdrnf[k ukvor*¾tpD&ifcHpmu qkd
Top