သတင္းဓါတ္ပံုမ်ား w&kwfjynfYolYor®wEdkifiHor®wrpÆwm&SdusifYzsif jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmfodkY vma&mufaom cspfMunfa&;c&D;wGif xkwfjyefonfY jrefrm-w&kwf ESpfEdkifiHyl;wGJaMunmcsuf w&kwf-jrefrm pD;yGm;a&;ESifh,Ofaus;rIzvS,fa&;pifwmu jrefrmEkdifiH &if;ESD;jrKyfESHa&;aqG;aEG;yGJukd 2020 ckESpf Zefe0g&D 12&ufwGif ayusif;jrdKUüusif;yrnf 76/ jrefrmhvSsyfppfpGrf;tifbufpkHzGHYjzdK;a&;aqmif&Guf? rauG;wkdif;wGif 260 r*¾g0yf&Sd avtm;vSsyfppf 2019 ckESpf &mbmap;jcpfenf;ynm rGrf;rHoifwef;ukd ‘'DZifbm 16 &ufrS 25 &uftxd vsif;csef;jrdKUwGif usif;y ,leefjynfe,f yxrqHk; e,fpyfjzwfausmf tD-pD;yGm;a&; pDrHBuD;Muyfpifwmqdkif;bkwf wif zGifhvSpf jrefrmEdkifiHwGif txnfcsKyfpuf½Hkaygif;(600)ausmfwnf&dS w½kwfEdkifiH&if;ESD;jr§KyfESHa&;vkyfief;rsm;rSm wpf0ufcefYae&m&,lxm; jrefrmEdkifiHrS w½kwfEdkifiH c&D;onfrsm;\ qdkufa&mufADZmtm; 2020 ckESpf? pufwifbmv? 30 &uf aeYtxd oufwrf;wdk;jr§ifhay; jrefrmEdkifiH ZlvdkifvrS Mo*kwfvtxd rdkbdkif;zkef;ukefoG,fa&;cGef jrefrmusyfaiG (30)bDvD,Hausmf aumufcH&&Sd w½kwf-jrefrm pD;yGm;a&;pBuøwnfaqmufrI okawoeavhvmrItvkyf½HkaqG;aEG;yGJ jrefrmEdkifiH udk,fpm;vS,ftzGJYrS w½kwfEdkifiHrD;&xm;aqmufvkyfa&;ukrÜPDvDrdwufodkY oGm;a&mufavhvm ,ckb@mESpfwGif jrefrmEdkifiH qefpyg;wifydkYrI wefcsdef (22)odef;ausmf&Sd ,leefjynfe,f refpDNrdKUavqdyfwGif wpfESpftwGif;c&D;onf OD;a& odef; (20)udk yxrtBudrf ausmfvGef w½kwfEdkifiHwGif ,ckESpfü qif;&JEGrf;yg;olOD;a& 95%cefUtm; qif;&JEGrf;yg;rIrS avsmhcsay;Edkifrnfjzpf jrefrmEdkifiH pDrHudef;? b@ma&;ESifh pufrI 0efBuD;XmewdkYrS rMumao;rD&ufydkif;u jrefrmEdkifiHü aexdkifaom jynfy&if;ESD;jr§KyfESHrI tzGJYtpnf;tm; tpdk;&xkwf tpk&S,f,mrsm;udk 0,f,l&ef cGifhjyK jrefrmEdkifiH trsdK;om; 'Drdkua&pDtzGJYcsKyf tkyfcsKyfrIumvtwGif; vQyfppfu@ &if;ESD;jr§KyfESHrI yrmP usyfaiG (900) bDvD,HcefY&Sd w½kwf-jrefrmwdkif;&if;aq;pifwmudk jrefrmEdkifiHüf qdkif;bkwfwiffzGifhvSpf jrefrmEdkifiH rEÅav;NrdKUwGif ta&;ay:aq;ukorIoifwef;ausmif; zGifhvSpfoGm;rnf/
Top