သတင္းဓါတ္ပံုမ်ား w½kwf-jrefrmwdkif;&if;aq;pifwmudk jrefrmEdkifiHüf qdkif;bkwfwiffzGifhvSpf jrefrmEdkifiH rEÅav;NrdKUwGif ta&;ay:aq;ukorIoifwef;ausmif; zGifhvSpfoGm;rnf/ jrefrmEdkifiH pD;yGm;a&;vkyfief;toif; zGifhvSpfxlaxmif jrefrmEdkifiH pD;yGm;a&;ydkrdkzGHYNzdK;wdk;wuf&ef twGuf taxmuftuljyKoGm;rnf/ jrefrmEdkifiHc&D;oGm;bPfrS tGefvdkif;aiGacs;0efaqmifrIrsm; axmufyHhay;tyfoGm;rnfjzpf jrefrmEdkifiHqdkif&m w½kwfoH½Hk;rS &cdkifjynfe,ftwGuf vlemwifum;rsm; ay;tyfvSL'gef; ,leefjynfe,f [dkcdke,fpyf*dwf yxrESpf0uf jynf0ifjynfxGufc&D;onfOD;a& (30.6) odef; OD;&dS jrefrmEdkifiHonf tdrfeD;csif;EdkifiHrS 0uft&SifESifh 0ufom;xkwfukefrsm;wifoGif;&ef acwÅ ydwfyifwm;jrpfxm; w½kwfEdkifiH a&TvDNrdKU Mu,fa*gifEdkifiHwum ausmufrsufausmufpdrf;ynmoifausmif;rS jrefrmEdkifiH rEÅav;NrdKU ponfha'orsm;odkY vma&mufum ausmif;om;ausmifolrsm; vufcH ac:,l w½kwfEdkifiH vQyfppfpGrf;tm;aqmufvkyfa&;ukrÜPDtkyfpkrS jrefrmEdkifiH a&tm;vQyfppf pDrHudef;(5)ck vkyfaqmif&ef cGifhjyKcsuf&&dS rdkemudkEdkifiHonf Oa&myEdkifiHrsm;teuf yxrqHk;aom 5G wpfEdkifiHzHk;vTrf;onfhEdkifiH jzpfvm jrefrmEkdifiHwGif vl 4 OD;vSsif 1 OD;rSm qif;&JMuyfwnf;aeonf jrefrmEkdifiH pDrHudef;ESifh b@a&;0efBuD;Xme uqkd jrefrmwyfrawmftaejzifh ppfa&;vIyf&Sm;rItm; 2 v xyfrHwkd;jrSifh &yfqkdif; Oya'jyKaumifpDtm; tMurf;zuf0ifa&mufrItay: a[mifaumif e,fy,ftoD;oD;rS jypfwif&IHUcs? w&m;Oya'vkdufemapmifhxdef;&efESifh wnfNidrfat;csrf;a&;ukd twlumuG,f&ef wkdufwGef;ajymMum; 2014 ckESpf -2018 ckESpftwGif; aoqkH;oGm;aom okdYr[kwf aysmufqkH;oGm;aom a&TUajymif;aexkdifol uav;i,fta&twGuf 1600 eD;yg&Sd tD*spfEkdifiH orkdif;ESpfaygif; 4000 &Sd ‘yd&rpfBuD;tm; c&D;oGm;rsm;twGuf zGifhvSpf
Top