ခရီးသြား jrefrmhc&D;oGm;vkyfief; jrSifhwifa&; rdwfqufyGJ 2018 uGrfwkef c&D;oGm;vkyfief;jyyGJwGif yg0if jrefrmEdkifiH anmifOD;zD;uRef;odkY atmufwdkbmvwGif oGm;a&mufvnfywfEdkifawmhrnfjzpf pufwifbmvrSpí ,leefjynfe,fwGif jynfolrsm;onf ADZmavQmufxm;rIqdkif&m pDrHcsuftopf(5)&yfudk pwifusifhoHk; rEÅav;wGif EkdifiHjcm;c&D;oGm;rsm;twGuf ar;jref;aumifwm rsm;xyfwkd; xm;&Sdrnf a&TvDwGif EkdifiHwum ukefoG,fa&;,Ofaus;rI c&D;oGm;jrdKUav;wnfaqmif&efpDrHudef;ukd ,Grfoef;aygif; 3700 &if;ESD;NrKyfESH&ef &mxm; ,leefjynfe,f taumufcGef&Sif;vif;rItjrefEIef; wpfEdkifiHvHk;a&SUwef;ajy;ae vmtdkEdkifiHü ,ckESpfukefydkif; odkYr[kwf aemufESpfqef;ydkif;wGif tDvufx&GefADZm avQmufEdkifawmhrnfjzpf ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ဗီယက္နမ္သြားျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကူမင္း-ဗီယက္နမ္ Hai phong အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခရီးသည္တင္လမ္းေၾကာင္း စမ္းသပ္ေျပးဆြဲ &efukefjrdKUywf&xm; tqifhjrifhwifa&;vkyfief;tm; 2020 ckESpfwGif tjyD;owfvkyfaqmifoGm;rnf ZlvkdifvrSpjyD; yk*HNrdKUa[mif;wGif EkdifiHjcm;om;c&D;oGm;rsm;\ 0ifaMu;vufrSwf oufwrf;ukd 3 &uftjzpf ajymif;vJowfrSwf ကြမ္က်ိဳး-မႏၲေလး တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းလိုင္းပထမဦးဆံုးပ်ံသန္းေျပးဆြဲ wmvD-a&TvD&xm;vrf; wuf[keftykdif;&SdyxrOD;qkH; OrifvIdPfacgif; azmufvkyfNyD;pD; rEÅav;NrdKUodkY Zefe0g&dvrSZlvdkifvtxd EdkifiHjcm;c&D;oGm;{nfhonf 16000 ausmf0if တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း(၆၂)ႏိုင္ငံႏွင့္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ တ႐ုတ္လာအိုရထားလမ္း မဲေခါင္ျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္တံတားႀကီး ပင္မအေျခခံေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ၿပီးစီး
Top