ခရီးသြား ,leefjynfe,f taumufcGef&Sif;vif;rItjrefEIef; wpfEdkifiHvHk;a&SUwef;ajy;ae vmtdkEdkifiHü ,ckESpfukefydkif; odkYr[kwf aemufESpfqef;ydkif;wGif tDvufx&GefADZm avQmufEdkifawmhrnfjzpf ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ဗီယက္နမ္သြားျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကူမင္း-ဗီယက္နမ္ Hai phong အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခရီးသည္တင္လမ္းေၾကာင္း စမ္းသပ္ေျပးဆြဲ &efukefjrdKUywf&xm; tqifhjrifhwifa&;vkyfief;tm; 2020 ckESpfwGif tjyD;owfvkyfaqmifoGm;rnf ZlvkdifvrSpjyD; yk*HNrdKUa[mif;wGif EkdifiHjcm;om;c&D;oGm;rsm;\ 0ifaMu;vufrSwf oufwrf;ukd 3 &uftjzpf ajymif;vJowfrSwf ကြမ္က်ိဳး-မႏၲေလး တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းလိုင္းပထမဦးဆံုးပ်ံသန္းေျပးဆြဲ wmvD-a&TvD&xm;vrf; wuf[keftykdif;&SdyxrOD;qkH; OrifvIdPfacgif; azmufvkyfNyD;pD; rEÅav;NrdKUodkY Zefe0g&dvrSZlvdkifvtxd EdkifiHjcm;c&D;oGm;{nfhonf 16000 ausmf0if တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း(၆၂)ႏိုင္ငံႏွင့္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ တ႐ုတ္လာအိုရထားလမ္း မဲေခါင္ျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္တံတားႀကီး ပင္မအေျခခံေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ၿပီးစီး ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားအား ထုန္ပိကြမ္းသဘာဝထိန္းသိမ္းဇုန္သုိ႔ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စိန္းက်ိမ့္မွ မႏၲေလးသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းေျပးဆြဲမည္ ကူမင္း-ကြမ္ထုန္း-တာ့လီရထားလမ္းမွ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း က်န္းတင္စစ္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီး တည္ေဆာက္ၿပီးပါက တာ့လီမွေရႊလီသို႔ ခရီးခ်ိန္(၃)နာရီသာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ live လြင့္ျခင္းမွ တ႐ုတ္live လြင့္သူႏွင့္ ျမန္မာေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းပံုစံသစ္ထြက္ေပၚ
Top