ခရီးသြား jyifyc&D;oGm;vnfywfjcif; rD;ab;tEÅ&m,fvHkNcHKa&;odaumif;p&mrsm; 2019 ckESpfyxrESpf0uftwGif; jrefrmEdkifiHodkY vma&mufvnfywfonfh w½kwfc&D;oGm; 140 % wdk;jrifhcJh w&kwfEkdifiH wuf[kefrS jrefrmEkdifiHrEåav;okdY avaMumif;c&D;pOftuGmta0; uDvkdrDwm 1000 cefYavsmhenf; a&TvDe,fpyf*dwf yxrESpf0uf jynf0ifxGufc&D;onfOD;a& (83.5)odef;cefY&dS [kdifeef-jrefrm c&D;oGm;Nr§ifhwifa&;rdwfqufyGJzdk&rfukd [kdifckdjrdKYwGif usif;y [kdifeef-jrefrm yl;aygif;zvS,fa&;ukd wGef;tm;ay; aqmif&Guf xdkif;vlrsdK;c&D;oGm;{nfhonfOD;a&onf jrefrmEdkifiHodkY0ifa&mufvmaom EdkifiHjcm;c&D;oGm;OD;a&\ xdyfqHk;wGif&Sdae jrefrmhc&D;oGm;vkyfief; jrSifhwifa&; rdwfqufyGJ 2018 uGrfwkef c&D;oGm;vkyfief;jyyGJwGif yg0if jrefrmEdkifiH anmifOD;zD;uRef;odkY atmufwdkbmvwGif oGm;a&mufvnfywfEdkifawmhrnfjzpf pufwifbmvrSpí ,leefjynfe,fwGif jynfolrsm;onf ADZmavQmufxm;rIqdkif&m pDrHcsuftopf(5)&yfudk pwifusifhoHk; rEÅav;wGif EkdifiHjcm;c&D;oGm;rsm;twGuf ar;jref;aumifwm rsm;xyfwkd; xm;&Sdrnf a&TvDwGif EkdifiHwum ukefoG,fa&;,Ofaus;rI c&D;oGm;jrdKUav;wnfaqmif&efpDrHudef;ukd ,Grfoef;aygif; 3700 &if;ESD;NrKyfESH&ef &mxm; ,leefjynfe,f taumufcGef&Sif;vif;rItjrefEIef; wpfEdkifiHvHk;a&SUwef;ajy;ae vmtdkEdkifiHü ,ckESpfukefydkif; odkYr[kwf aemufESpfqef;ydkif;wGif tDvufx&GefADZm avQmufEdkifawmhrnfjzpf ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ဗီယက္နမ္သြားျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကူမင္း-ဗီယက္နမ္ Hai phong အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခရီးသည္တင္လမ္းေၾကာင္း စမ္းသပ္ေျပးဆြဲ &efukefjrdKUywf&xm; tqifhjrifhwifa&;vkyfief;tm; 2020 ckESpfwGif tjyD;owfvkyfaqmifoGm;rnf
Top