တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ကာလအတြင္း အားကစားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ခရီးသြားပြဲေတာ္ က်င္းပမည္

超期待!国庆期间德宏将举办体育文化旅游节

2018-07-08

  တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အားကစားအသံလႊင့္ဌာနမွ ဇြန္လ၊ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက က်င္းပခဲ့ ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ခုႏွစ္ျခယ္ေရာင္စဥ္ယူနန္ျပည္နယ္၊ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲအားကစား၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အားကစားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားပြဲေတာ္ကို အမ်ိဳး သားေအာင္ပြဲေန႔ကာလအတြင္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈသည္ ယခင္ကျပင္ပစြန္႔စားအားကစားၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၌္ပြဲစဥ္ေပါင္း(၁၁)ႀကိမ္ ျဖင့္ (၇)ႏွစ္ဆက္တိုက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။စုစုေပါင္းဆုခ်ီးျမႇင့္ေငြ ယြမ္ေငြသိန္း(၂၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွၿပီး ပါဝင္သူ ဦး ေရေသာင္းခ်ီရိွကာ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးစားသံုးမႈသံုးစြဲေငြ ယြမ္ေငြသိန္း(၁၀၀)ခန္႔ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ၿပီးေသာ အားကစားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ခရီးသြားပြဲေတာ္သည္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စုေပါင္းက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ရာ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ယြမ္ေငြ သိန္း(၈၀)ေက်ာ္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး အားကစားႏွင့္ ပညာေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ား တြင္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းစသည့္ ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားစသည္တို႔ကို နက္႐ိႈင္းစြာ ေပါင္းစပ္ကာ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးအတြက္ ႀကံ့ခိုင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထပ္တစ္ဆင့္ ပိုမိုျပည့္စံုေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစားအသံလႊင့္ဌာန တာဝန္ရိွသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုအႀကိမ္ က်င္းပေသာ အားကစားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပြဲေတာ္တြင္ ျပင္ပစြန္႔စားမႈအားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ တက္ဟုန္း ျပည္နယ္ခြဲ အားကစားဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးမႈၿပိဳင္ပြဲစသည္တို႔ကိုလည္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပစြန္႔စားမႈအားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏သဘာဝက်ေသာအေျခအေနမ်ားကို အျပည့္အဝအသံုးခ်၍ ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ စံုလင္ ၿပီး စြန္႔စားစိန္ေခၚမႈျမင့္မားကာ ဦးစြာ ေတာင္လမ္းစက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ နဂါးေလွ ေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ေရကူး၊ စက္ဘီး၊ အေျပးသံုးမ်ိဳးစပ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ မုံပါးနားစီ မုတ္သံုသစ္ေတာ လမ္းေလွ်ာက္ၿပိဳင္ပြဲ( ၿပိဳင္ပြဲ ၃ ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၅-၅၀ ကီလိုမီတာ)၊ အုပ္စုလိုက္သစ္ေတာတြင္း ဦးတည္ခ်က္သတ္မွတ္ စကိတ္စီးျခင္းႏွင့္ ေရလႊာေလွ်ာစီး ျခင္းစသည့္ အစီအစဥ္(၈)ခုပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္ကာလအတြင္း အႀကီးစားပရဟိတေတးဂီတေဖ်ာ္ ေျဖပြဲ ကို က်င္းပျခင္း၊ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို စုစည္းသြားမည္ျဖစ္ရာ လူမႈအေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး သင္တန္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း က်ေရာက္ျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းပညာေရးက႑ ကူညီျခင္းစသည့္ ပရဟိတလႈပ္ရွားမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Top