ကူမင္း-ကြမ္ထုန္း-တာ့လီရထားလမ္းမွ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည

昆广大高铁7月全线开通

2018-08-05

  ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္း-ကြမ္ထုန္း-တာ့လီရထားလမ္းမွာ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ေျပးဆြဲေမာင္းႏွင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ခရီးသြားရာတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ယူနန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းခရီးသြားလမ္းေၾကာင္းအမ်ားအျပားကို စတင္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ကူမင္း-ကြမ္ထုန္း-တာ့လီရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူႀကိဳက္မ်ားေသာခရီး သြားဗဟိုေဒသ သီးျခားစြာျဖစ္တည္ေနေသာအေျခအေနကို ခ်ိဳးဖ်က္ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ျမန္ႏႈန္းရထားလမ္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္၍ ခရီးစဥ္ျမန္ႏႈန္းကို ၁၀၀%အထက္သို႔ ျမင့္တက္လာေစခဲ့ပါသည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား လမ္းမွာ လည္း အသုံးျပဳနည္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ခရီးသြားမႈ (၃.၀)ေခတ္ ကို စတင္ ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပံုစံသစ္ေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေႏြရာသီခရီးသြားကာလတြင္ လူႀကိဳက္ မ်ားေသာ ခရီးသြားဦးတည္ရာေနရာေဒသျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  gzdaily.dayoo.com မွေကာက္ႏုတ္ထားသည္။

Top