ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားအား ထုန္ပိကြမ္းသဘာဝထိန္းသိမ္းဇုန္သုိ႔ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့

一批野生动物放归铜壁关自然保护区

2018-08-20

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္ လက္ခံကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္စင္တာ၏ ေလွ်ာက္ ထားအစီရင္ခံခ်က္အရ ျပည္နယ္ခြဲသစ္ေတာေရးရာဌာန၊ ထုန္ပိကြမ္းသဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ စီမံႀကီး ၾကပ္ ေရးဌာနတို႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တက္ဟုန္းျပည္ နယ္ခြဲ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္လက္ခံကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္စင္တာမွ လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားကို ရင္က်န္း ထုန္ပိကြမ္းသဘာဝကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဇုန္သို႔ ျပန္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုအႀကိမ္ ျပန္လႊတ္လိုက္ေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပထမအဆင့္ကာကြယ္တိရိစၧာန္ ရင္ က်န္း အႀကီးစားကင္းလိပ္ေခ်ာ(၁)ေကာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအဆင့္ကာကြယ္တိရိစၧာန္Brown Wood Owl (၃)ေကာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအဆင့္ကာကြယ္တိရိစၧာန္ Asian Barred Owlet(၃)ေကာင္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထို ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္ မ်ား၏ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္မႈအခ်ိန္မွာ (၃)လမွ (၁၁)လအထိျဖစ္ကာ။ ကယ္ဆယ္သူမ်ား၏ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ၄င္းတို႔သည္ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဇုန္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမွ ေဂဟကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေတာ႐ိုင္း တိရိစၧာန္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္းပါဝင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္ အရင္းအျမစ္ကို ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာၾကၿပီး ျပည္နယ္ခြဲတစ္ခုလံုး၏ ေဂဟယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္ ျခင္းလုပ္ငန္းကို ပူးေပါင္းျမႇင့္တင္လာၾကကာ လူႏွင့္သဘာဝလိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အကယ္၍ ဒဏ္ရာရရိွေသာ၊ ဖမ္းဆီးမိေနေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားကို ေတြ႔ရိွပါက လံုၿခံဳ ေရးအတြက္ ေဒသခံသစ္ေတာႀကီးၾကပ္ဌာနႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္လက္ခံေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႔သို႔ အခ်ိန္မီအေၾကာင္း ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိဘာသာကယ္ဆယ္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေပးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

Top